Dispečing: 051/7470 204

Zadajte údaje potrebné pre vydanie bezkontaktnej čipovej karty (BČK)

Pri preberaní BČK sa uskutoční fyzická kontrola dokladov v zmysle Prepravného poriadku MHD v Prešove a Tarify MHD v Prešove.

Meno dieťaťa a zákonného zástupcu

Zadávajte len oficiálne meno
Vyplňte v prípade, ak je dieťa mladšie ako 16 rokov

Adresa trvalého bydliska

Škola

Ak je žiadateľ do 18 rokov veku uveďte názov a adresu školy, ktorú navštevuje

Kontaktné údaje

Fotografia

K vystaveniu karty je potrebné priložiť digitalizovanú fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Žiadanky s nevyhovujúcimi fotografiami nebudú spracované.

* - povinné údaje

Súhlasy