Dispečing: 051/7470 204

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2022

Výtvarná súťaž pre deti do 12 rokov

Témy:
  1. Spoznávame Prešov trolejbusom
  2. Učíme sa cestovať zodpovedne
  3. Lepšia dostupnosť
Termíny:

Ochrana osobných údajov

  1. Zákonný zástupca súťažiaceho (autora obrázku) odovzdaním obrázku s uvedením identifikačných údajov v uvedenom rozsahu udeľuje súhlas organizátorovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) so spracovaním osobných údajov v rozsahu: maľovaný obrázok (originál), meno, priezvisko a vek súťažiaceho, svojej emailovej adresy a telefónneho čísla. Zákonný zástupca súčasne udeľuje súhlas so zverejnením originálu maľovaného obrázku s menom, priezviskom a vekom súťažiaceho vo vozidlách MHD. A zároveň súhlas s uverejnením mena, priezviska a veku súťažiaceho na webovej stránke organizátora súťaže www.dpmp.sk, v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca súťaže.
  2. Ako zákonný zástupca súťažiaceho zároveň týmto udeľujem súhlas organizátorovi súťaže so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu jeho fotografie a prípadných obrazových snímkov jeho osoby na účel ich zverejnenia na webovom sídle organizátora súťaže, na sociálnej sieti Facebook organizátora súťaže alebo v regionálnych tlačených médiách s cieľom propagácie súťaže a informovanosti verejnosti v súvislosti s účasťou súťažiaceho v súťaži.
  3. Zákonný zástupca poskytuje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu určitú, a to 1 rok od vyhlásenia súťaže. Svoj súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovaného organizátorovi súťaže. V prípade odvolania súhlasu v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť súťažiaceho v súťaži automaticky zaniká, t. j. organizátor súťaže nebude môcť umožniť takémuto súťažiacemu ďalšie pokračovanie v súťaži, ako ani prevzatie výhry v prípade vyžrebovania tohto súťažiaceho v súťaži.