Dispečing: 051/7470 204

Ochrana osobných údajov

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB A PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Naša spoločnosť pri výkone činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb. Z uvedeného dôvodu Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len „ dotknutá osoba“), poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.“).

 

Prevádzkovateľ (dopravca zabezpečujúci mestskú hromadnú dopravu /MHD/ v Prešove):
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7,
080 06 Ľubotice

IČO: 31718922
Tel. č. : 051/7470211
Kontakt na zodpovednú osobu : pra@dpmp.sk

 

Prevádzkovateľ ako dopravca z dôvodu Vášho tarifného vybavenia ako cestujúceho využívajúceho bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu mestskou hromadnou dopravou v Prešove (MHD) spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli so svojim súhlasom za účelom kúpy bezkontaktnej čipovej kary (BČK) alebo kmeňového listu (KL).

Pri kontrole tarifného vybavenia – pri kontrole cestovných lístkov a ďalších dokladov oprávňujúcich Vás na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu , sa môže vodič MHD, iný člen osádky vozidla MHD, iný zamestnanec dopravcu poverený výkonom kontroly (revízor) alebo organizáciou dopravy (dispečer) oboznamovať s osobnými údajmi uvedenými na Vašej BČK , KL, inom doklade určenom tarifou na preukázanie nároku na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu.

V prípade, že ste sa pri kontrole tarifného vybavenie nepreukázali platným cestovným lístkom a ďalšími dokladmi oprávňujúcimi Vás na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu a neuhradili ste na mieste vo vozidle MHD sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka, ste povinní preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti (výlučne občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie na pobyt alebo potvrdenia o strate občianskeho preukazu) a poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka (vymáhanie pohľadávky). V prípade maloletej osoby sa zisťujú aj identifikačné údaje zákonného zástupcu.

V autobusoch a trolejbusoch označených nálepkami kamier, v interiéri vozidla a za týmito vozidlami MHD môžete byť monitorovaní kamerovými informačnými systémami (KIS). KIS monitorujú priestor vo vozidle MHD a za vozidlom MHD, snímajú obraz len v reálnom čase bez vyhotovovania záznamu a bez jeho uchovávania. KIS slúžia ako tzv. „elektronické zrkadlo“ používané za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia a života našich zamestnancov,  cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, na ochranu majetku.

V prípade ak ste zúčastnenou osobou na dopravnej nehode alebo škodovej udalosti či už ako cestujúci, chodec alebo iný účastník cestnej premávky, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom náhrady škody na zdraví alebo majetku. Tieto údaje sa používajú na nahlasovanie poistných udalostí poisťovniam, pri vyšetrovaní zavinenia orgánmi činnými v trestnom konaní, v civilnom konaní o náhradu škody.

Ak boli vo vozidlách MHD nájdené Vaše doklady, resp. dokumenty, na ktorých sú uvedené Vaše osobné údaje alebo osobné údaje inej osoby, osobné údaje potrebné na nakladanie s nálezmi vedieme v evidencii Straty a nálezy. Neprevzaté osobné doklady odovzdávame PZ SR, iné dokumenty odovzdávame ako neprevzaté nálezy mestskému úradu.

Z dôvodu Vášho záujmu o služby, resp. tovary poskytované prevádzkovateľom je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom splnenia Vašej požiadavky - vybavenia Vašej objednávky.

Dopravca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri vybavovaní sťažností., spracúva Vaše osobné údaje pri vykonávaní súhrnu úkonov spojených s prijímaním Vašej sťažnosti, jej evidenciou,  prešetrením a vybavením.

Ako fyzická osoba máte právo na prístup k informáciám, ktoré máme k dispozícií a ktoré sprístupňujeme ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií. K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza pri prijatí a vybavovaní Vašej žiadosti o  sprístupnenie informácie

Spracúvané osobné údaje evidujeme a uchovávame v samostatnej chránenej databáze. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať aj po skončení pôvodného účelu spracúvania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a pre účely  poskytnutia tretím stranám alebo verejnosti súhrnných štatistických informácií o cestujúcich, obrate a ďalších údajoch, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné Vás nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a uchovávania spracúvaných osobných údajov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctva a zákonom o registratúre.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z., ako dotknutá osoba máte právo

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, ak preukážete svoju totožnosť.

 

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
E-mail: pra@dpmp.sk
Telefón: 051/7470211

Objednávky služieb a tovaru poskytovaných prevádzkovateľom
Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov :

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov :


Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odmietnutie poskytnutia služieb, resp. dodávok tovaru prevádzkovateľom. Vybavovanie sťažností
Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odloženie sťažnosti a jej nevybavenie v zmysle zákona o sťažnostiach. Sprístupnenie informácií
Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odloženie žiadosti o sprístupnenie informácií a jej nevybavenie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.