Dispečing: 051/7470 204

Ochrana osobných údajov

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB A PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Naša spoločnosť pri výkone činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb. Z uvedeného dôvodu Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len „ dotknutá osoba“), poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Prevádzkovateľ (dopravca zabezpečujúci mestskú hromadnú dopravu /MHD/ v Prešove):
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7,
080 06 Ľubotice

IČO: 31718922
Tel. č. : 051/7470211
Kontakt na zodpovednú osobu : pra@dpmp.sk

Prevádzkovateľ ako dopravca z dôvodu Vášho tarifného vybavenia ako cestujúceho využívajúceho bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu mestskou hromadnou dopravou v Prešove (MHD) spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli so svojim súhlasom za účelom kúpy bezkontaktnej čipovej kary (BČK) alebo kmeňového listu (KL).

Pri kontrole tarifného vybavenia – pri kontrole cestovných lístkov a ďalších dokladov oprávňujúcich Vás na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu , sa môže vodič MHD, iný člen osádky vozidla MHD, iný zamestnanec dopravcu poverený výkonom kontroly (revízor) alebo organizáciou dopravy (dispečer) oboznamovať s osobnými údajmi uvedenými na Vašej BČK , KL, inom doklade určenom tarifou na preukázanie nároku na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu.

V prípade, že ste sa pri kontrole tarifného vybavenie nepreukázali platným cestovným lístkom a ďalšími dokladmi oprávňujúcimi Vás na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu a neuhradili ste na mieste vo vozidle MHD sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka, ste povinní preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti (výlučne občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie na pobyt alebo potvrdenia o strate občianskeho preukazu) a poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka (vymáhanie pohľadávky). V prípade maloletej osoby sa zisťujú aj identifikačné údaje zákonného zástupcu.

V autobusoch a trolejbusoch označených nálepkami kamier, v interiéri vozidla a za týmito vozidlami MHD môžete byť monitorovaní kamerovými informačnými systémami (KIS). KIS monitorujú priestor vo vozidle MHD a za vozidlom MHD, snímajú obraz len v reálnom čase bez vyhotovovania záznamu a bez jeho uchovávania. KIS slúžia ako tzv. „elektronické zrkadlo“ používané za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia a života našich zamestnancov,  cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, na ochranu majetku.

V prípade ak ste zúčastnenou osobou na dopravnej nehode alebo škodovej udalosti či už ako cestujúci, chodec alebo iný účastník cestnej premávky, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom náhrady škody na zdraví alebo majetku. Tieto údaje sa používajú na nahlasovanie poistných udalostí poisťovniam, pri vyšetrovaní zavinenia orgánmi činnými v trestnom konaní, v civilnom konaní o náhradu škody.

Ak boli vo vozidlách MHD nájdené Vaše doklady, resp. dokumenty, na ktorých sú uvedené Vaše osobné údaje alebo osobné údaje inej osoby, osobné údaje potrebné na nakladanie s nálezmi vedieme v evidencii Straty a nálezy. Neprevzaté osobné doklady odovzdávame PZ SR, iné dokumenty odovzdávame ako neprevzaté nálezy mestskému úradu.

Z dôvodu Vášho záujmu o služby, resp. tovary poskytované prevádzkovateľom je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom splnenia Vašej požiadavky - vybavenia Vašej objednávky.

Dopravca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri vybavovaní sťažností., spracúva Vaše osobné údaje pri vykonávaní súhrnu úkonov spojených s prijímaním Vašej sťažnosti, jej evidenciou,  prešetrením a vybavením.

Ako fyzická osoba máte právo na prístup k informáciám, ktoré máme k dispozícií a ktoré sprístupňujeme ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií. K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza pri prijatí a vybavovaní Vašej žiadosti o  sprístupnenie informácie

Spracúvané osobné údaje evidujeme a uchovávame v samostatnej chránenej databáze. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať aj po skončení pôvodného účelu spracúvania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a pre účely  poskytnutia tretím stranám alebo verejnosti súhrnných štatistických informácií o cestujúcich, obrate a ďalších údajoch, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné Vás nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a uchovávania spracúvaných osobných údajov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctva a zákonom o registratúre.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z., ako dotknutá osoba máte právo

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, ak preukážete svoju totožnosť.

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
E-mail: pra@dpmp.sk
Telefón: 051/7470211

Objednávky služieb a tovaru poskytovaných prevádzkovateľom

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov :

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov :

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odmietnutie poskytnutia služieb, resp. dodávok tovaru prevádzkovateľom.

Vybavovanie sťažností

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odloženie sťažnosti a jej nevybavenie v zmysle zákona o sťažnostiach.

Sprístupnenie informácií

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je odloženie žiadosti o sprístupnenie informácií a jej nevybavenie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


IS kamerový systém so záznamom (oprávnený záujem)
- vozidlá mestskej hromadnej dopravy v Prešove -

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:
Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb, identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané:
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
- Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu - § 76a zákona o policajnom zbore,
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ   spracúva   osobné   údaje  po  dobu  7   dní  odo  dňa  ich    vyhotovenia,  v osobitných prípadoch ich spracúva na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu (poskytnutie kamerových záznamov orgánom činným v trestnom konaní alebo vedenie priestupkového, alebo disciplinárneho konania).

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.


IS kamerový systém so záznamom (oprávnený záujem)
- areál prevádzkovateľa, ulica Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice -

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:
Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia.
Spracúvanie je oprávneným záujmom prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
V prípade, ak sa pohybujete v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa, ktoré sú na vstupe označené piktogramom s kamerou, budete zaznamenaný na kamerový záznam, ktorého cieľom je zachovanie bezpečnosti vrátane odhaľovania kriminality, ochrana života, zdravia, majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa a ochrana života, zdravia a majetku fyzických osôb, ktoré sa v monitorovanom priestore pohybujú. Prevádzkovateľ rešpektuje právo na súkromie a nemonitoruje kamerami zóny, kde očakávate súkromie – priestory určené na oddych a odpočinok (odpočiváreň, šatne, toalety). Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči dotknutej osobe v prípade porušovania interných predpisov alebo právnych predpisov súvisiacich s ohrozením alebo poškodením majetku, života, zdravia, bezpečnosti alebo finančných záujmov.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb, identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané:
Dotknuté osoby,  o ktorých  sa  osobné  údaje  spracúvajú  sú: osoby pohybujúce  sa v monitorovanom priestore – zamestnanci, iné fyzické osoby.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
- Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu (§76a zákona o policajnom zbore);
- Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 7 dní  odo dňa ich vyhotovenia, v osobitných prípadoch ich spracúva na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu (poskytnutie kamerových záznamov orgánom činným v trestnom konaní alebo vedenie priestupkového, alebo disciplinárneho konania).
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.