Dispečing: 051/7470 204

Najčastejšie kladené otázky

Áno, za podmienok stanovených tarifou
Áno, ak cestujúci nedodrží podmienky na doplnkový predaj CL (nemá peniaze v hodnote CL, vozidlo je v jazde a pod.)
Áno, vodič je oprávneným pracovníkom dopravcu, ktorému je cestujúci povinný na výzvu preukázať sa platným cestovným lístkom.
Áno, ak cestujúci nespĺňa podmienky pre prepravu uvedené v prepravnom poriadku, napr. nedodržiava pokyny a príkazy dopravcu, svojím správaním narúša bezpečnú a plynulú prepravu ostatných cestujúcich a pod.
Áno, revízor môže od cestujúceho, ktorý sa nepreukáže platným cestovným dokladom, požadovať osobné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a ďalších úhrad uvedených v tarife.
Na nočných spojoch platí rovnaká tarifa ako počas dňa.
Cestujúci má právo dokončiť svoju cestu vtedy, ak jeho cieľová zastávka je podľa cestovného poriadku max. 10 min. od počiatočnej zastávky (túto informáciu si cestujúci môže overiť na cestovnom poriadku počiatočnej zastávky) a ak cestujúci neprestúpil do iného vozidla.
Poruchu automatu môže cestujúci ohlásiť na tel. č. 0902 814 998, 74 70 204 al. 7764064, kde stačí oznámiť číslo nefunkčného automatu (číslo je uvedené v informačnom okne automatu).
Informácie o odchodoch spojov sú uvedené na cestovných poriadkoch všetkých zastávkach MHD, na stránke www.dpmp.sk, v predajniach CL, telefonicky na tel. č. 74 70 204 alebo 77 64 064.
Stratu vecí vo vozidle môže cestujúci nahlásiť dopravnému dispečerovi osobne v sídle DPMP, a. s. alebo na tel. č. 74 70 204 al. 77 64 064.
Každé zranenie, prípadne poškodenie odevu alebo osobných vecí vo vozidle MHD je potrebné bezodkladne nahlásiť vodičovi príslušného vozidla.
Úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka je možné zaplatiť v sídle DPMP, a. s. Bardejovská ul. 7, alebo v predajni cestovných lístkov na ul. Weberovej v centre mesta.
Časový predplatný cestovný lístok pre I.pásmo neplatí v II. tarifnom pásme. Cestujúci si musí zakúpiť a označiť cestovný lístok na jednu cestu v hodnote zodpovedajúcej cestovnému pre II.tarifné pásmo v automate, stánkovom predaji alebo u vodiča.
KARTY ISIC Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., (ďalej len dopravca) akceptuje karty ISIC, ktoré boli vydané ako univerzitné preukazy študentov ISIC oprávnenými školami zriadenými podľa zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov pre študentov riadneho denného štúdia do veku 26 rokov. Karta ISIC môže slúžiť v mestskej hromadnej doprave vykonávanej dopravcom: - ako nosič informácie o nároku na zľavu pre používanie zľavnených cestovných lístkov na jednu cestu, - ako nosič predplatného časového cestovného lístka zľavneného. Karta ISIC musí: - byť platná, u kariet vydaných v predošlých rokoch s prolongačnou známkou na príslušný školský rok, - mať v sebe bezkontaktný čip, z ktorého dopravca prečíta informácie o nároku na zľavu. Študenti vysokých škôl - občania SR do 26 rokov veku, ktorí študujú v zahraničí, sú študentmi riadneho denného štúdia a sú držiteľmi ISIC karty, ktorú dopravca neprečíta, majú nárok na používanie zľavnených cestovných lístkov na jednu cestu v mestskej hromadnej doprave iba v prípade, že nárok na zľavnené cestovné preukážu kmeňovým listom alebo čipovou kartou, ktorú im vystaví dopravca - DPMP, a.s. Zahraniční študenti, ktorí vlastnia kartu ISIC, ale neštudujú v SR, nemajú nárok na zľavu pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou. Problémy s čipom a prolongáciu čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita. KARTY INÝCH DOPRAVCOV Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., (ďalej len dopravca) akceptuje bezkontaktné čipové karty iných dopravcov, ktorí pristúpili do systému TransCard. Systém TransCard umožňuje využiť študentské karty ISIC alebo bezkontaktné čipové karty iných dopravcov ako nosič informácií o nároku na zľavu alebo nosič predplatného časového cestovného lístka. Karta použiteľná v systéme je označená logom EMCARD. Dopravné spoločnosti zapojené do systému vzájomnej akceptácie kariet medzi dopravcami nájdete na stránke - https://www.preukazstudenta.sk. V tarifnom systéme MHD Prešov sa v súčasnosti čipové karty nepoužívajú ako elektronické peňaženky.