Dispečing: 051/7470 204

Tarifa MHD v Prešove

Základné informácie z TARIFY MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V PREŠOVE, platnej od 2. 11. 2023

 

1. BEZPLATNÁ PREPRAVA

Nárok na bezplatnú prepravu majú:


1.1 deti do 6. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
1.2 seniori - občania Slovenskej republiky nad 70 rokov,
1.3 občania Slovenskej republiky - držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom. (Nevidiaci - preukaz s označením nevidiaci-blind.),
1.4 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.5 invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.6 vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.7 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
- seniori - nad 70 rokov veku,
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom.

 

2. ZĽAVNENÁ PREPRAVA

Nárok na prepravu za zľavnený JCL alebo za zľavnený PCL majú:

 

2.1 deti od 6. do 16. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
2.2 občania SR - žiaci a študenti navštevujúci základné a stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.3 občania SR - žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.4 cudzí štátni príslušníci - študenti, ktorí boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.5 občania SR
- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov,
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
- príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku,
2.6 seniori - občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je nižší ako 350,- € a súčasne je to ich jediný príjem,
2.7 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, ak ich mesačný (prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší ako 350,- €,
2.8 občania SR - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, nie je podmienkou, že zľava sa im uzná len ak sú sprevádzaní.
2.9 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov,
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre ich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
- príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku,
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Nie je podmienkou, že sa im zľava uzná len ak sú sprevádzaní.
2.10 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo držiteľmi Kňazovického medaily a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv.
2.11 deti a žiaci do 10. rokov veku spolu s ich sprievodom, pričom deti a žiaci musia spĺňať
tieto podmienky:
- navštevujú materskú školu alebo plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v meste Prešov,
- majú trvalý pobyt v meste Prešov,
- žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí alebo žijú v rodine, ktorá je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi,
- nachádza sa v zozname detí a žiakov, ktorý pre tento účel vydá príslušný odborný útvar
Mestského úradu Prešov,
- zúčastňujú sa predprimárneho vzdelávania a základného vzdelávania, o čom spätne
mesačne príslušný odborný útvar Mestského úradu Prešov informuje dopravcu.
V prípade neospravedlnenej neúčasti na vzdelávaní alebo zneužití karty dieťaťa bude
nárok na osobitne zľavnené cestovné zrušený. V priebehu školského roka môže byť
vydaný maximálne 1 ks duplikátu cestovného lístka. Osobitne zľavnené cestovné môže
byť využité v týchto kombináciách:
- dieťa/žiak + sprievodca,
- samostatne žiak,
- samostatne sprievodca na cestu zo školy a do školy, pričom použije čipovú kartu
dieťaťa/žiaka,
- platí iba v dňoch školského vyučovania, neplatí na nočných spojoch.
2.12 občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice – znížený PCL (tzv.
rezidentská zľava) obyčajný alebo zľavnený trojmesačný PCL alebo ročný obyčajný PCL.
2.13 Oprávnené osoby s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice:
1. Poškodená osoba, následne  manžel/manželka alebo deti, odškodnené podľa Zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, Zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy SR v oblasti mimosúdnych rehabilitácií, Zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji, ktorí sú zároveň držiteľmi platných preukazov týchto organizácií: - Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV), - Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS), Uvedené organizácie majú povinnosť predkladať aktuálny zoznam oprávnených osôb, - Ústav pamäti národa (Preukaz veterána, vojnového veterána in memoriam protikomunistického odboja ),
2. Účastník národného boja za oslobodenie, ktorého práva prechádzajú na manžela alebo manželku, deti manželské i nemanželské a osvojencov, druha alebo družku, na rodičov, na súrodencov a to vždy len na jednu osobu v poradí ako nasledujú, ktorý je držiteľom Osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie podľa Zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády a o niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodenie, vydaného Ústavom pamäti národa.
2.14 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice – PCL ročný Evidenčný 18 zľavnený od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 17. roku veku alebo PCL zľavnený trojmesačný Evidenčný 18 od dovŕšenia 17. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku,
2.15 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ – seniori s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice – PCL ročný Evidenčný senior od dovŕšenia 62. roku veku do dovŕšenia 70. roku veku.

 

3. PREUKAZOVANIE NÁROKU NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

Nárok na bezplatnú prepravu preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

3.1 občianskym preukazom u osôb podľa 1.2,
3.2 preukazom ŤZP a ŤZP-S a občianskym preukazom u osôb podľa ods. 1.3,
3.3 preukazom ŤZP-S u osôb podľa ods. 1.4, 1.5, 1.6,
3.4 kmeňovým listom – u osôb podľa ods. 1.1., (ak dieťa do 6. roku veku vyzerá staršie na svoj vek),
3.5 povolením k pobytu vo forme identifikačnej karty alebo dokladom o povolení na pobyt vo forme nálepky nalepenej do ich cestovného dokladu u osôb podľa ods. 1.7, ak cudzincovi s udeleným povolením k pobytu vzniká nárok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, preukazuje nárok na bezplatnú prepravu vyššie uvedenými dokladmi spolu so svojím preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

 

4. PREUKAZOVANIE NÁROKU NA ZĽAVNENÚ PREPRAVU

Nárok na prepravu za zľavnené cestovné preukazujú:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia (článok 2, ods. 2, body 2.2, 2.3, 2.4), ktorých škola vydáva bezkontaktné čipové karty ako identifikačné karty študenta danej vysokej školy (ďalej len BČK) a je zapojená do systému TransCard, týmito BČK,
- žiaci a študenti vysokých škôl denného štúdia (článok 2, ods. 2, body 2.2, 2.3, 2.4), ktorých škola nevydáva BČK, alebo nie je zapojená do systéme TransCard, preukazujú nárok na zľavnenú prepravu elektronickým nosičom tarifných údajov, t.j. ČK alebo kmeňovým listom (ďalej len KL), ktoré vystaví dopravca,
- občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice (článok 2 ods. 2, bod 2.12) občianskym preukazom s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a Žiadankou na uplatnenie nároku na znížený PCL v predajniach dopravcu pri zakúpení prvého PCL. Platnosť nároku zníženého PCL je obmedzená na 1 rok od dátumu zakúpenia prvého zníženého PCL. Opätovná kontrola nároku na znížený PCL sa vykoná v predajniach dopravcu,
2.14) občianskym preukazom alebo platným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a Žiadankou na uplatnenie nároku na Evidenčný 18 PCL v predajniach dopravcu pri zakúpení prvého PCL (3-mesačný Evidenčný 18 PCL alebo ročný Evidenčný 18 PCL). Platnosť nároku na Evidenčný 18 PCL je obmedzená na 3 mesiace alebo na 1 rok od dátumu zakúpenia prvého PCL Evidenčný 18. Opätovná kontrola nároku na PCL Evidenčný 18 sa vykoná v predajniach dopravcu,
2.15) občianskym preukazom alebo platným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice
a Žiadankou na uplatnenie nároku na Evidenčný senior PCL v predajniach dopravcu pri
zakúpení prvého PCL. Platnosť nároku na Evidenčný senior PCL je obmedzená na 1 rok od
dátumu zakúpenia prvého PCL Evidenčný senior. Opätovná kontrola nároku na PCL
Evidenčný senior sa vykoná v predajniach dopravcu,
- ostatné oprávnené osoby, (článok 2, ods. 2, body 2.1., 2.5 – 2.11) KL alebo BČK, ktoré vystaví dopravca.
 

5. OSTATNÉ TARIFNÉ PODMIENKY

Dopravca uvedie na zastávkových cestovných poriadkoch čas prepravy z nástupnej do
cieľovej zastávky, ako aj tarifné pásmo. Tieto údaje sú záväzné pre posúdenie platnosti
cestovného lístka na jednu cestu ( bez prestupu) pri prepravnej kontrole.
Cestujúci je povinný označiť si JCL pri prvom nástupe do vozidla MHD, pri prestupe si JCL
neoznačuje. Do času platnosti JCL sa započítava aj čas prerušenia cesty. Platnosť JCL končí
uplynutím príslušného času. Na posúdenie platnosti JCL s prestupom sa nevzťahuje čas
prepravy uvedený v cestovných poriadkoch dopravcu z nástupnej do cieľovej zastávky. Ak
počas jazdy skončí čas platnosti JCL je cestujúci povinný označiť si ďalší cestovný lístok.
Cestujúci vykoná označenie JCL vsunutím cestovného lístka v smere šípky lícnou stranou
nahor do otvoru označovacieho zariadenia. Označenie sa uskutoční automaticky v priebehu 1
sekundy, pri ktorom sa vytlačí na cestovný lístok: číslo zastávky MHD, dátum a čas
označenia, evidenčné číslo vozidla.
 

6. DRUHY CESTOVNÝCH LÍSTKOV A CENY CESTOVNÉHO

CESTOVNÝ LÍSTOK NA JEDNU CESTU (JCL) v €
Druh JCL s časovou platnosťou
I. tarifné pásmo
Celosieťový
iba II. tarifné pásmo
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
10 minút 0,60 0,35 - - 0,55 0,30
30 minút
/ v So, Ne a Sv. 45 minút /
0,70 0,40 0,80 0,45 - -
60 minút
/ v So, Ne a Sv. 90 minút /
0,90 0,50 1,00 0,65 - -
prepravné za psa 0,60 - 0,60 - - -
prepravné za batožinu 0,60 - 0,60 - - -
Doplnkový predaj u vodiča (30 min) 1 1,50 -        1,50 -        - -
SMS CL 30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok
s platnosťou 45 minút 2
0,90 - 1,00 -        - -
ČASOVÝ PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL) v €
Druh PCL s časovou platnosťou
I. tarifné pásmo
Celosieťový
Osobitne zľavnený 3
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
24 - hodinový 3,50 - 4,00 - - -
7 - dňový 11,00 - 13,00 - - -
mesačný 22,00 13,20 26,50 15,90 - 2,00
3 - mesačný 56,00 33,60 67,00 40,20 - 5,00
3 - mesačný - znížený 4 50,00 30,00 -      -        - -       
ročný 199,00 - 250,00 - - 18,00
ročný - znížený 4 180,00 - -         - - -       
ročný cestovný lístok - politickí väzni a veteráni - - -         - - 1,00

3-mesačný Evidenčný 18

- - - - - 1,00

Ročný Evidenčný 18

- - - - - 1,00

Ročný Evidenčný senior

- - - - - 1,00
             

 

Vysvetlivky:
1) cestujúci, ktorý má záujem o kúpu CL u vodiča, nastupuje do vozidla prednými dverami, pričom svoj úmysel zakúpiť si JCL u vodiča viditeľne preukáže.
2) kúpa SMS CL

 • pre I. tarifné pásmo zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144,                                                                         -
 • pre celosieťový SMS CL zaslaním SMS na číslo 1144 v tvare: 2 (číslica dva) 

3) Osobitne zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme pre osoby s trvalým pobytom v meste Prešov
alebo v obci Ľubotice a cudzincov s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste
Prešov alebo v obci Ľubotice:

 • dôchodcovský pre dôchodcu (senior) od 65. roku veku s mesačným dôchodkom nižším alebo rovným 350,- €,
 • pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s mesačným príjmom nepresahujúcim 350,- €,
 • pre držiteľa zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily, ktorý v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne daroval krv,
3) Osobitne zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme pre osoby s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice:                                                  
 • pre deti/žiakov do 10. rokov veku a ich sprievodcu s trvalým pobytom v meste Prešov, nachádzajúcich sa v zozname detí a žiakov, ktorý vydá Mestský úrad Prešov (PCL len mesačné),
 • oprávnená osoba s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, držiteľ platného preukazu SZBPV alebo KPVS alebo Preukazu veterána, vojnového veterána in memoriam protikomunistického odboja alebo Osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie (PCL len ročné á 1,00 €),  
 • PCL 3-mesačný Evidenčný 18 – občania SR a cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" od dovŕšenia 17. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice (PCL platí len v I. tarifnom pásme),
 • PCL ročný Evidenčný 18 – občania SR a cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 17. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice (PCL platí len v I. tarifnom pásme),
 • PCL Ročný Evidenčný senior - občania SR a cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" od dovŕšenia 62. roku veku do dovŕšenia 70. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice

4) Znížené PCL (rezidentské PCL) platia len v I. tarifnom pásme

 • Občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice

Na PCL mesačný zľavnený, 3-mesačný zľavnený alebo ročný zľavnený sa prepravujú osoby uvedené v časti 2.
Zľavnená preprava - odstavec 2.1 až 2.15.

 

7. HRANIČNÉ ZASTÁVKY PRI CESTOVANÍ DO A Z OBCÍ
(vymedzujúce hranice prvého tarifného pásma)

Obec HRANIČNÁ ZASTÁVKA I.TP
Bzenov Chatky
Dulova Ves Zlatobanská
Fintice Za traťou
Haniska Čistička
Malý Šariš Rázc. Cemjata
Ruská Nová Ves Záhradky
Teriakovce zo smeru Solivar Soľnobanská
Teriakovce zo smeru Šalgovík Labutia
Vyšná Šebastová a Podhradík Herlianska
Veľký Šariš, Kanaš Dúbrava
Záborské Logistické centrum

 

 

8. ÚHRADY V €

Za dodatočné preukázanie PCL (okrem prenosného) 3,30 €
Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka  
- v hotovosti pri kontrole alebo do 5 kalendárnych dní v pokladnici dopravcu
26,00 €
- na faktúru
33,00 €
Úhrada za nezaplatenie prepravného za prepravu psa a batožiny 2,00 €Úplné znenie tarify si môžete stiahnuť vo formáte pdf (Tarifa MHD od 1.1.2024.pdf)