Dispečing: 051/7470 204

Tarifa MHD v Prešove

Základné informácie z TARIFY MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V PREŠOVE, platnej od 1. 9. 2021

 

1. BEZPLATNÁ PREPRAVA

Nárok na bezplatnú prepravu majú:


1.1 deti do 6. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
1.2 seniori - občania Slovenskej republiky nad 70 rokov,
1.3 občania Slovenskej republiky - držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom. (Nevidiaci - preukaz s označením nevidiaci-blind.),
1.4 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.5 invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.6 vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
1.7 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
- seniori - nad 70. rokov veku,
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom.

 

2. ZĽAVNENÁ PREPRAVA

Nárok na prepravu za zľavnený JCL alebo za zľavnený PCL majú:

 

2.1 deti od 6. do 16. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
2.2 občania SR - žiaci a študenti navštevujúci základné a stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.3 občania SR - žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.4 cudzí štátni príslušníci - študenti, ktorí boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
2.5 občania SR
- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov,
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
- seniori - príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku,
2.6 seniori - občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je nižší ako 300,- € a súčasne je to ich jediný príjem,
2.7 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný (prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší ako 300,- €,
2.8 občania SR - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, Nie je podmienkou, že zľava sa im uzná len ak sú sprevádzaní.
2.9 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov,
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre ich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
- seniori - príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62 roku veku,
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Nie je podmienkou, že sa im zľava uzná len ak sú sprevádzaní.
2.10 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo držiteľmi Kňazovického medaily a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv.

 

3. PREUKAZOVANIE NÁROKU NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

Nárok na bezplatnú prepravu preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

3.1 občianskym preukazom u osôb podľa 1.2,
3.2 preukazom ŤZP a ŤZP-S a občianskym preukazom u osôb podľa ods. 1.3,
3.3 preukazom ŤZP-S u osôb podľa ods. 1.4, 1.5, 1.6,
3.4 kmeňovým listom – u osôb podľa ods. 1.1., (ak dieťa do 6. roku veku vyzerá staršie na svoj vek),
3.5 povolením k pobytu vo forme identifikačnej karty alebo dokladom o povolení na pobyt vo forme nálepky nalepenej do ich cestovného dokladu u osôb podľa ods. 1.7, ak cudzincovi s udeleným povolením k pobytu vzniká nárok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ŤZP alebo ŤZP-S preukazuje nárok na bezplatnú prepravu vyššie uvedenými dokladmi spolu so svojím preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

 

4. PREUKAZOVANIE NÁROKU NA ZĽAVNENÚ PREPRAVU

Nárok na prepravu za zľavnené cestovné preukazujú:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia (článok 2, ods. 2, body 2.2, 2.3, 2.4), ktorých škola vydáva bezkontaktné čipové karty ako identifikačné karty študenta danej vysokej školy (ďalej len BČK) a je zapojená do systému TransCard, týmito BČK,
- žiaci a študenti vysokých škôl denného štúdia (článok 2, ods. 2, body 2.2, 2.3, 2.4), ktorých škola nevydáva BČK, alebo nie je zapojená do systéme TransCard, preukazujú nárok na zľavnenú prepravu elektronickým nosičom tarifných údajov, t.j. ČK alebo kmeňovým listom (ďalej len KL), ktoré vystaví dopravca,
- ostatné oprávnené osoby, (článok 2, ods. 2, body 2.1., 2.5 – 2.11) KL alebo ČK, ktoré vystaví dopravca.
 

5. OSTATNÉ TARIFNÉ PODMIENKY

Dopravca uvedie na zastávkových cestovných poriadkoch čas prepravy z nástupnej do cieľovej zastávky, ako aj tarifné pásmo. Tieto údaje sú záväzné pre posúdenie platnosti cestovného lístka na jednu cestu pri prepravnej kontrole.
Cestujúci je povinný označiť si JCL pri prvom nástupe do vozidla MHD, pri prestupe si JCL neoznačuje. Do času platnosti JCL sa započítava aj čas prerušenia cesty. Platnosť JCL končí uplynutím príslušného času. Ak počas jazdy skončí čas platnosti JCL je cestujúci povinný označiť si ďalší cestovný lístok.
Cestujúci vykoná označenie JCL vsunutím cestovného lístka v smere šípky lícnou stranou nahor do otvoru označovacieho zariadenia. Označenie sa uskutoční automaticky v priebehu 1 sekundy, pri ktorom sa vytlačí na cestovný lístok: číslo zastávky MHD, dátum a čas označenia, evidenčné číslo vozidla.
 

6. DRUHY CESTOVNÝCH LÍSTKOV A CENY CESTOVNÉHO

CESTOVNÝ LÍSTOK NA JEDNU CESTU (JCL) v €
Druh JCL s platnosťou
I. tarifné pásmo
Celosieťový
iba II. tarifné pásmo
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
10 minút 0,40€ 0,25€ - - 0,40€ 0,25€
30 minút
/ v So, Ne a Sv. 45 minút /
0,50€ 0,30€ 0,70€ 0,40€ - -
60 minút
/ v So, Ne a Sv. 90 minút /
0,70€ 0,40€ 0,90€ 0,55€ - -
prepravné za psa 0,40€ - 0,50€ - - -
prepravné za batožinu 0,40€ - 0,50€ - - -
Doplnkový predaj u vodiča (30 min) 1 0,70€ 0,40€ 0,90€ 0,50€ - -
30 minút kúpený prostredníctvom SMS
v sobotu, nedeľu a sviatok
s platnosťou 45 minút 2
0,70€ - 0,90€ - - -
ČASOVÝ PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL) v €
Druh PCL
I. tarifné pásmo
Celosieťový
Iné zľavy 3
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
24 - hodinový 2,50€ - 3,40€ - - -
7 - dňový 8,00€ - 11,50€ - - -
mesačný 16,60€ 9,95€ 23,00€ 13,80€ - 1,00€
3 - mesačný 42,40€ 25,40€ 59,00€ 35,40€ - 3,00€
ročný 160,95€ - 229,00€ - - 12,00€

 

Vysvetlivky:
1) cestujúci, ktorý má záujem o kúpu CL u vodiča, nastupuje do vozidla prednými dverami, pričom svoj úmysel zakúpiť si JCL u vodiča viditeľne preukáže.
2) kúpa SMS CL

  • pre I. tarifné pásmo zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144,                                                                         -
  • pre celosieťový SMS CL zaslaním SMS na číslo 1144 v tvare: 2 (číslica dva) 

3) Iné zľavy - osobitné zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme:                                                  

  • dôchodcovký pre dôchodcu (senior) od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším alebo rovným 300,- €,
  • pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S S trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice  a s mesačným príjmom nepresahujúcim 300,- €,
  • pre držiteľa zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne daroval krv,        
  • pre deti/žiakov do 10. rokov veku a ich sprievodcu s trvalým pobytom v meste Prešov, nachádzajúcich sa v zozname detí a žiakov, ktorý vydá príslušný odborný útvar Mestského úradu Prešov (PCL len mesačné)
     

Na PCL mesačný zľavnený alebo 3-mesačný zľavnený sa prepravujú osoby uvedené v časti 2. Zľavnená preprava - odstavec 2.1 až 2.8.

 

7. HRANIČNÉ ZASTÁVKY PRI CESTOVANÍ DO A Z OBCÍ
(vymedzujúce hranice prvého tarifného pásma)

Obec Zastávka
Bzenov Chatky
Dulova Ves Zlatobanská
Fintice Za traťou
Haniska Čistička
Malý Šariš Rázc. Cemjata
Ruská Nová Ves Záhradky
Teriakovce zo smeru Solivar Soľnobanská
Teriakovce zo smeru Šalgovík Labutia
Vyšná Šebastová Herlianska
Veľký Šariš, Kanaš Dúbrava
Záborské Logistické centrum

 

 

8. ÚHRADY V €

Za dodatočné preukázanie PCL (okrem prenosného) 3,30 €
Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka  
- v hotovosti pri kontrole alebo do 5 kalendárnych dní v pokladnici dopravcu
26,00 €
- na faktúru
33,00 €
Úhrada za nezaplatenie prepravného za prepravu psa a batožiny 2,00 €Úplné znenie tarify si môžete stiahnuť vo formáte pdf (Tarifa-MHD-v-Prešove-01.09.2021.pdf)