Dispečing: 051/7470 204

Prepravný poriadok MHD v Prešove

Obsah:

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice (ďalej len „dopravca“) podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V PREŠOVE

Úvodné ustanovenia

Tento prepravný poriadok sa vzťahuje na mestskú hromadnú dopravu v Prešove, v obciach Bzenov, Dulova Ves, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Záborské, Vyšná Šebastová a v meste Veľký Šariš, ktorú vykonáva Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, IČO: 31718922.

Prepravný poriadok podrobne upravuje podmienky vykonávania mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy pri preprave osôb, príručnej batožiny, zvierat a vecí, medzi prevádzkovateľom dopravy (ďalej len „dopravca“) a účastníkmi prepravy. Súčasťou prepravného poriadku je Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Prešove (ďalej len „tarifa“ – príloha č. 2).

Dopravca je prostredníctvom svojich oprávnených osôb, t.j. prostredníctvom vodiča alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly (revízor) alebo organizáciou prepravy (dispečer) oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Oprávnené osoby dopravcu s kontrolným odznakom a preukazom (revízori) a vodiči môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok. K týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich, ktorí sa nevedia preukázať platným cestovným lístkom.

Článok 1
Rozsah dopravy

Dopravca vykonáva mestskú hromadnú dopravu (ďalej len „MHD“) v rozsahu mestskej autobusovej dopravy a trolejbusovej dopravy, podľa tohto prepravného poriadku v súlade s dopravnými licenciami, povolením na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy, pravidlami prevádzkovania dopravy na dráhe a so zmluvami o výkone vo verejnom záujme uzatvorenými medzi dopravcom a samosprávnymi orgánmi (prevádzková povinnosť) ako objednávateľmi.

Článok 2
Zmluva o preprave osôb

Prepravný poriadok MHD v Prešove, Tarifa MHD v Prešove (ďalej len „tarifa“) a cestovné poriadky umiestnené na zastávkach (ďalej len „zastávkový cestovný poriadok“) sú pre cestujúcich verejným návrhom dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

 1. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave a dokladom o zaplatení cestovného je platný cestovný lístok.
 2. Cestujúci sa uzavretím zmluvy o preprave zaväzuje dodržiavať podmienky tohto prepravného poriadku a tarify.

 

Článok 3
Práva a povinnosti dopravcu

Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prevádzkové podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (prepravná povinnosť).

Dopravca je povinný:

 1. Zaistiť prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a udržiavať ju v prevádzkyschopnom stave.
 2. Prevádzkovať trolejbusovú dráhu podľa povolenia na prevádzkovanie dráhy a pravidiel prevádzkovania dráhy.
 3. Zabezpečiť, aby dráhu, dopravu na dráhe a autobusovú dopravu prevádzkovali osoby, ktoré spĺňajú predpísanú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť.
 4. Vystrojiť a označiť oprávnené osoby dopravcu (vodiči, dispečeri, revízori), ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 5. Označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti.
 6. Pri prevádzkovaní MHD používať vozidlá s technickým preukazom vozidla a v takom technickom stave, ktorý zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti.
 7. Zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť dopravy, bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie nad únosnú mieru zaťaženia.
 8. Zabezpečiť, aby vozidlá viedli osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu na vedenie vozidla a platného dokladu o zdravotnej a psychickej spôsobilosti na prácu.
 9. Prepravovať cestujúcich podľa tarify (tarifná povinnosť) a cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné alebo prepravné predať na určených miestach cestovný lístok.
 10. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu príručnej batožiny podľa ustanovení tohto prepravného poriadku.
 11. Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o zabezpečenie prvej pomoci ak sú účastníkmi dopravnej nehody.
 12. Utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi.
 13. Vozidlo určené na prepravu cestujúcich označiť v súlade s § 5 vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave :
  1. na prednom čele a pravej bočnej časti vozidla v smere jazdy číslom linky a názvom cieľovej zastávky čitateľným zvonka aj za tmy,
  2. vo vozidle číslom linky a názvom cieľovej zastávky,
  3. na zadnom čele vozidla označením čísla linky čitateľným zvonka,
  4. evidenčným číslom vozidla.
 14. Zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, cestovného poriadku, tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v predajniach cestovných lístkov dopravcu a v sídle dopravcu. Výňatky z prepravného poriadku a tarify podľa možností zverejniť vo vozidlách MHD a na zastávkach, kde sú na to vytvorené podmienky.
 15. Zverejniť a sprístupniť na všetkých zastávkach MHD zastávkové cestovné poriadky.
 16. Informovať vhodným spôsobom (napr. vývesky na zastávkach a vo vozidlách, oznamy v tlači, rozhlase, televízii, na internete - www.dpmp.sk) cestujúcich o zmenách v organizácii MHD (napr. zrušenie linky alebo zmena jej trasy, zmena cestovného poriadku, zmena tarify), ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informovať neodkladne vhodným spôsobom, len čo sa o nich dozvie.
 17. Označiť trvalo zriadenú zastávku označníkom, názvom zastávky, číslami liniek, ktorých vozidlá v zastávke zastavujú a zastávkovým cestovným poriadkom (s výnimkou výstupnej konečnej zastávky).
 18. Udržiavať označenie zastávky pre cestujúcich v prevádzkyschopnom stave a čistote. Osobám, ktoré nemajú prístup do vozidla, nie je dovolené zdržiavať sa na zastávke a v zastávkovom prístrešku; veci a zvieratá, ktoré nie je dovolené brať so sebou do vozidla, nesmú sa brať na zastávku a do zastávkového prístrešku.
 19. Zabezpečiť, aby v styku s cestujúcim každá oprávnená osoba dopravcu vystupovala rozhodne a nestranne, pričom zachovala slušnosť a zdvorilosť.
 20. Pri obsluhe zastávok „Na znamenie“ je vodič povinný zastaviť na zastávke vždy, keď sa na nej nachádza cestujúci. Na zastávke „Na znamenie“ je vodič povinný zastaviť vždy, ak cestujúci vo vozidle použije signalizačné tlačidlo.
 21. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.
 22. Zabezpečiť, aby súčasne obsluhovali cestujúcich na zastávke max. dve vozidlá stojace v rade za sebou. Tretie vozidlo môže obsluhovať cestujúcich až pri zastavení na zastávke pri označníku zastávky.
 23. Vodič pred zatvorením dverí vozidla je povinný ukončenie výstupu a  nástupu oznámiť cestujúcim zvukovým a svetelným znamením „NEVYSTUPUJTE – NENASTUPUJTE“.
 24. Vodič je povinný zabezpečiť príslušným technických zariadením ohlásenie názvu zastávky, a to najneskôr pri zastavení vozidla v zastávke.
 25. Zabezpečiť orientáciu cestujúcich vo vozidle a informovať cestujúcich pomocou obrázkových značiek (piktogramov) a vývesiek.
 26. Potvrdiť na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút alebo nešiel vôbec a vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu.
 27. Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností vlastné priestory na parkovanie a  garážovanie vozidiel a ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu a na starostlivosť o vodičov a cestujúcich.
 28. Vybaviť každé vozidlo, ktoré sa používa na prepravu osôb, dokladom o oprávnení podnikať.
 29. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim a tretím osobám prevádzkou vozidiel (§ 427, 764 a  769 Občianskeho zákonníka), činnosťou vodičov a oprávnených osôb dopravcu.
 30. Dopravca má nárok na úhradu škody na vozidle MHD alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobené cestujúcim.
 31. Dopravca si vyhradzuje právo zaviesť na vybraných zastávkach povinný nástup na predné dvere.
 32. Dopravca môže na vybraných linkách a úsekoch zaviesť prepravu bicyklov.

Článok 4
Postavenie, práva a povinnosti cestujúceho

 1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do jeho cieľovej zastávky.
 2. Ak to umožňujú prepravné podmienky má cestujúci v súlade s prepravným poriadkom právo na prepravu príručnej batožiny a domácich zvierat.
 3. Cestujúci má právo požadovať potrebné informácie, týkajúce sa podmienok jeho prepravy.
 4. Pri neuskutočnení, nedokončení, prerušení alebo zastavení prepravy, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na primeranú náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej linky, alebo iným spojom inej linky dopravcu. Cestujúci nemá nárok na náhradu škody vzniknutej cestujúcemu použitím inej náhradnej prepravy.
 5. Cestujúci má právo na náhradu za poškodenie príručnej batožiny len v prípade, ak spĺňa podmienky na jej prepravu podľa tohto prepravného poriadku, k poškodeniu došlo zavinením dopravcu a poškodenie neodkladne ohlásil vodičovi.
 6. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnenej osoby dopravcu. Svoje práva, vyplývajúce z tohto prepravného poriadku, uplatňuje cestujúci disciplinovane u prítomnej oprávnenej osoby dopravcu (revízor, kontrolór, dispečer), u vodiča len v čase, keď vozidlo stojí v zastávke alebo v sídle dopravcu.
 7. Pred začatím prepravy má cestujúci povinnosť oboznámiť sa s ponukou a pravidlami prepravných služieb, ktoré sú obsiahnuté v zastávkovom cestovnom poriadku, v tomto prepravnom poriadku a v tarife. Dopravca na mieste určenom pre kontakt s cestujúcimi predloží na požiadanie cestujúceho na nahliadnutie tento prepravný poriadok, tarifu a zastávkový cestovný poriadok (poriadky). Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka.
 8. Cestujúci je povinný pred prepravou zakúpiť si cestovný lístok podľa tarify a byť na zastávke pripravený na nastúpenie do vozidla.
 9. Cestujúci je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť MHD a cestnej premávky, najmä nesmie na zastávke bez nástupného ostrovčeka vstupovať na vozovku, kým vozidlo nezastaví.
 10. Cestujúci je povinný zdržiavať sa na zastávke najmenej pol metra od nástupnej hrany zastávky:
  1. do úplného zastavenia vozidla v zastávke a otvorenia dverí,
  2. po zvukovom a svetelnom znamení „NEVYSTUPUJTE – NENASTUPUJTE“, pri zatváraní dverí vozidla a pri odchode vozidla zo zastávky.
  V priestore zastávky je cestujúci povinný dodržiavať čistotu. V zastávkovom prístrešku a na zastávke je zakázané fajčiť.
 11. Vo vozidlách MHD je zavedená prevádzka, v ktorej cestujúci, pokiaľ nie je držiteľom platného predplatného cestovného lístka alebo platného SMS cestovného lístka, je povinný označiť si ihneď pri nástupe do vozidla papierový cestovný lístok. Neoznačený papierový cestovný lístok je neplatný.
 12. Cestujúci je povinný poskytnúť oprávnenej osobe dopravcu na kontrolu platnosti papierový cestovný lístok alebo predplatný cestovný lístok alebo SMS cestovný lístok v mobilnom telefóne, ako aj ďalšie doklady oprávňujúce cestujúceho na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu.
 13. Cestujúci s SMS cestovným lístkom je povinný nastúpiť do vozidla MHD už s platným SMS cestovným lístkom vo svojom mobilnom telefóne. V prípade kontroly je povinný predložiť svoj mobilný telefón oprávnenej osobe dopravcu na kontrolu platnosti SMS cestovného lístka a reálnym spôsobom umožniť overenie všetkých potrebných náležitostí o jeho platnosti. Zároveň cestujúci poskytne pri kontrole maximálnu súčinnosť k overeniu platnosti SMS cestovného lístka. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka. SMS cestovný lístok je neplatný, ak oprávnená osoba dopravcu zistí, že kód SMS cestovného lístka je neplatný.
 14. Cestujúci je povinný sa vo vozidle správať tak, aby svojím správaním neohrozoval bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa alebo znečistením vozidla a priestorov dopravcu určených cestujúcim, nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, a nespôsoboval škodu ostatným cestujúcim a oprávneným osobám dopravcu. Je povinný dbať na pokyny a príkazy vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznamované ústne alebo zvukovým a svetelným znamením zariadenia vozidla. Porušenie týchto povinností je podľa § 46 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave priestupkom s možnosťou uloženia blokovej pokuty revízorom. Cestujúcemu nie je dovolené najmä:
  1. neoprávnene sa zdržiavať v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu a je povinný uposlúchnuť výzvu na ich opustenie,
  2. pôsobiť rušivo na vodiča pri výkone jeho služby,
  3. požadovať počas jazdy od vodiča informácie alebo predaj cestovného lístka,
  4. zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
  5. vstupovať do kabíny alebo priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,
  6. nastupovať, vystupovať a zdržiavať sa v priestore dverí vozidla a po zvukovom a svetelnom znamení „NEVYSTUPUJTE – NENASTUPUJTE“,
  7. dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom v prevádzke MHD, uvádzať do činnosti a používať zariadenia dopravcu, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a dopravných zariadení,
  8. zdržiavať sa na mieste, kde to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu cestujúcich a ich tarifnému vybavovaniu,
  9. dávať (zneužívať) určené znamenia vodičovi signalizačným zariadením vozidla, ak na to nie sú dôvody,
  10. fajčiť vo vozidle,
  11. konzumovať potraviny a nápoje vo vozidle,
  12. vykláňať sa z vozidla,
  13. nechať sprevádzané deti stáť alebo kľačať na sedadlách vozidla,
  14. vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
  15. odkladať veci a zvieratá na sedadlo,
  16. pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji alebo verejne počúvať reprodukovanú hudbu a reč,
  17. neoprávnene otvárať dvere vozidla a bezdôvodne uvádzať do činnosti bezpečnostné a iné zariadenia dopravcu.
 15. Cestujúci sa musí sám starať o to, aby na nástupnej zastávke včas nastúpil do vozidla a v cieľovej zastávke včas z vozidla vystúpil.
 16. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len ak nie je vozidlo v pohybe a len v zastávke alebo na mieste určenom oprávnenou osobou dopravcu. Ak ide o  zastávku „na znamenie“, cestujúci vo vozidle je povinný pred vystupovaním na zastávke „na znamenie“ použiť signalizačné tlačidlo a dať vodičovi signál s dostatočným časovým predstihom, aby ten mohol bezpečne zastaviť na zastávke.
 17. Dverný priestor na výstup / nástup sa používa podľa označenia. Cestujúci vystupujúci z vozidla má prednosť pred cestujúcim nastupujúcim do vozidla. Cestujúci, ktorý stojí vo vozidle, je povinný sa počas jazdy držať.
 18. Cestujúci so zníženou pohyblivosťou na nástup/výstup používa prednostne dvere (spravidla druhé dvere v poradí od čela vozidla), v blízkosti ktorých sa v interiéri vozidla nachádzajú sedadlá na nízkej podlahe. Dvere sú označené piktogramom.
 19. Ak je vozidlo vybavené zariadením na ovládanie dverí cestujúcimi, cestujúci je povinný pred nastúpením do vozidla alebo vystúpením z vozidla včas stlačiť tlačidlo príslušných dverí a tak zabezpečiť ich otvorenie po zastavení vozidla v zastávke.
 20. Ak cestujúci potrebuje na výstup z vozidla dlhší čas, je povinný na to upozorniť vodiča určeným znamením signalizačného zariadenia vozidla.
 21. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, je cestujúci povinný na pokyn oprávnenej osoby dopravcu z vozidla vystúpiť, a ak chce v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas nastúpiť.
 22. Po príchode vozidla na výstupnú konečnú zastávku, všetci cestujúci sú povinní vystúpiť z vozidla.
 23. Cestujúci, ktorý znečistil vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, je povinný bez meškania odstrániť znečistenie (uviesť miesto do pôvodného stavu) alebo zaplatiť úhradu nákladov na čistenie. Dopravca má právo vymáhať náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov. Tým nie je dotknutá možnosť uloženia blokovej pokuty revízorom.
 24. Ak cestujúci svojím konaním spôsobí škodu na vozidle alebo inom zariadení dopravcu, je povinný sa preukázať oprávnenej osobe dopravcu osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod.) a spôsobenú škodu v plnej výške dopravcovi uhradiť. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi (nemá preukaz totožnosti, odmieta sa preukázať), je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Tým nie je dotknutá možnosť uloženia blokovej pokuty revízorom.
 25. Na zastávke a počas prepravy je zakázané používať kolieskové korčule, dosky s kolieskami (skateboardy), bicykle, kolobežky a podobné športové a rekreačné potreby.
 26. Zrakovo postihnutý cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu predložiť preukaz o svojom zdravotnom postihnutí, prípadne oprávnenie na používanie vodiaceho psa.
 27. Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je cestujúci povinný dodržiavať opatrenia vydávané príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Článok 5
Preprava zdravotne postihnutých osôb, starých osôb, tehotných žien, detí, detských kočíkov a invalidných vozíkov

Pre zdravotne postihnuté osoby (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) je dopravca povinný v každom vozidle vyhradiť a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie a jedno miesto na sedenie pre zrakovo postihnutú osobu, vrátane miesta pre vodiaceho psa. Ak pre tieto osoby je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci v ich blízkosti sú povinní ponúknuť svoje miesto.

 

 1. Zrakovo postihnutá osoba má právo na prepravu s vodiacim psom označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.
 2. Ak pri označníku zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo s vodiacim psom, dopravca je povinný pri označníku zastávky znova zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne v zastávke; toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky. Číslo linky sa oznámi nevidiacemu technickým hlasovým zariadením vozidla. Ak takéto zariadenie nie je k dispozícii, číslo linky oznámi nevidiacemu cestujúcemu vodič.
 3. Ak pri označníku zastávky je osoba na invalidnom vozíku, dopravca je povinný pri označníku zastávky znova zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne v zastávke, ktoré je vybavené pohyblivou rampou slúžiacou na nástup a výstup cestujúcich na invalidnom vozíku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.
 4. Zdravotne postihnuté osoby, staré osoby, tehotné ženy a osoby s malým dieťaťom na rukách majú právo na miesto na sedenie. Pri nástupe týchto osôb, cestujúci v ich blízkosti, sú povinní ponúknuť im svoje miesto.
 5. Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom obsadiť len jedno miesto na sedenie. Pokiaľ maloletý sám použije MHD, považuje sa za spôsobilého na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku.
 6. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu detský kočík alebo invalidný vozík, pokiaľ to vybavenie a obsadenie vozidla dovoľuje. Pri nástupe do vozidla má cestujúci s detským kočíkom s dieťaťom prednosť pred cestujúcim s detským kočíkom bez dieťaťa.
 7. Cestujúci s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča. Vo vozidle je možné prepravovať súčasne viacero detských kočíkov alebo invalidných vozíkov na mieste určenom na ich prepravu. Vodič má právo požiadať cestujúcich, aby vo vozidle vytvorili priestor pre nástup a výstup ďalších detských kočíkov alebo invalidných vozíkov, pokiaľ je tieto možné umiestniť na mieste určenom na ich prepravu tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.
 8. Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom tými dverami vozidla, ktoré sú pre tento nástup a výstup určené (označené piktogramom); detský kočík alebo invalidný vozík je povinný umiestniť vo vozidle na mieste určenom na ich prepravu. Pohyb kočíka a invalidného vozíka vo vozidle nie je dovolený.
 9. Naloženie a vyloženie detského kočíka si cestujúci zabezpečuje sám. Ak vozidlo nie je vybavené pohyblivou rampou umožňujúcou bezbariérový nástup alebo výstup cestujúcich s invalidným vozíkom, naloženie a vyloženie invalidného vozíka si cestujúci zabezpečuje sám.
 10. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka alebo invalidného vozíka, je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom toto miesto opustiť.
 11. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa v priestore slúžiacom na ručnú manipuláciu s pohyblivou rampou slúžiacou na nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku, je povinný tento priestor opustiť. Manipulácia s ručne ovládanou pohyblivou rampou je cestujúcemu zakázaná.
 12. Vodič vozidla je povinný použiť pohyblivú rampu umožňujúcu bezbariérový nástup a výstup prepravovaných zdravotne postihnutých osôb, ak je ňou vozidlo vybavené. Vodič je povinný asistovať, resp. vytvárať podmienky pri nástupe a výstupe cestujúceho na invalidnom vozíku po ručne ovládanej pohyblivej rampe vozidla.
 13. S prihliadnutím na prevádzkové podmienky a bezpečnosť je vodič povinný zabezpečovať pomoc pri nástupe a výstupe osobám s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom.
 14. Dopravca môže odmietnuť prepravu osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti:
  • - aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnou právnou úpravou alebo zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi,
  • - ak konštrukcia vozíka vrátane vybavenia znemožňuje nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

 

Článok 6
Vylúčenie osoby z prepravy

Do vozidla nemá prístup alebo z prepravy môže byť vylúčená osoba javiaca príznaky nadmerného požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a osoba, ktorá pre mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov môže byť spolucestujúcim na ťarchu.

 1. Oprávnené osoby dopravcu sú ďalej oprávnené z prepravy vylúčiť:
  1. osobu bez platného cestovného lístka, ktorá nesplnila povinnosť zaplatiť cestovné alebo cestovné a prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou,
  2. osobu, ktorá ohrozuje bezpečnosť prevádzky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich (napr. prepravovaná batožina by bola umiestnená vo vozidle tak, že by ohrozovala pohyb alebo výstup a nástup cestujúcich atď.),
  3. osobu, ktorá napriek upozorneniu oprávnenej osoby dopravcu nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku,
  4. osobu, ktorá znečisťuje vozidlo,
  5. osobu, ktorá inak obťažuje cestujúcich (napr. vzbudzuje verejné pohoršenie, narušuje poriadok vo vozidle a pod.).
  6. osobu, ktorá nedodržiava opatrenia vydané príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
 2. Osobu z prepravy vylučuje dopravca tak, aby pri výstupe z vozidla nedošlo k ohrozeniu jej života alebo zdravia. Osoba vylúčená z prepravy nemá nárok na vrátenie zaplateného cestovného alebo cestovného a prepravného.

 

Článok 7
Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich

Kontrolu tarifného vybavenia cestujúcich má právo vykonávať oprávnený zamestnanec dopravcu (revízor), ktorý je vybavený identifikačným preukazom a odznakom (vzory identifikačného preukazu a odznaku sú v prílohe č. 1). Toto oprávnenie má aj vodič alebo iný člen osádky vozidla.

 1. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu, kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla MHD preukázať sa platným cestovným lístkom a nárokom na zľavu cestovného alebo nárokom na bezplatnú prepravu. Dopravca môže miestnou úpravou rozšíriť povinnosť cestujúcich predložiť cestovné lístky aj na priestor zastávky.
 2. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 tohto článku nepreukáže platným cestovným lístkom alebo nepreukáže nárok na zľavu cestovného alebo nárok na bezplatnú prepravu, je povinný zaplatiť dopravcovi cestovné a sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka vo výške do sto násobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Podmienky a výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka sú určené v tarife.
 3. Platbu sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak hodnotu sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou v eurách bez potreby výdavku z nej.
 4. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 2 tohto článku nepreukáže platným dokladom o zaplatení prepravného, zaplatí prepravné a sankčnú úhradu vo výške do šesť násobku prepravného. Aktuálnu výšku sankčnej úhrady stanovuje tarifa.
 5. V prípade, že cestujúci nezaplatí požadované cestovné a sankčnú úhradu oprávnenému zamestnancovi dopravcu priamo vo vozidle, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi dopravcu preukázať sa osobnými údajmi (výlučne občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie na pobyt alebo potvrdenie o strate občianskeho preukazu) potrebnými na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady. Cestujúci a oprávnený zamestnanec dopravcu sú povinní všetky úkony, ktoré sú spojené s tarifným zistením vykonať priamo vo vozidle. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi (nemá preukaz totožnosti, odmieta sa preukázať), je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Rozsah osobných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a úhrady je:
  1. meno a priezvisko,
  2. dátum narodenia,
  3. adresa trvalého bydliska,
  4. číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti,
  5. v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu.
 6. Ak oprávnený zamestnanec dopravcu zistí, že cestujúci sa preukázal neplatným cestovným lístkom alebo nepreukázal nárok na zľavu cestovného a cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify, je zamestnanec dopravcu oprávnený odobrať cestujúcemu neplatný cestovný lístok alebo kmeňový list, neodoberá bezkontaktnú čipovú kartu.

 

Článok 8
Preprava príručných batožín

 

 1. Príručnú batožinu prepravuje dopravca spoločne s cestujúcim. Na príručnú batožinu si dohliada cestujúci sám. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.
 2. Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu:
  1. veci, ktoré možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, ak neohrozí bezpečnosť a zdravie ostatných cestujúcich,
  2. zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu (článok 9),
  3. jeden detský kočík,
  4. jeden pár lyží s palicami upravenými tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie ostatných cestujúcich,
  5. jedny sane na sánkovanie.
 3. Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla najviac tri príručné batožiny. Za príručnú batožinu sa nepovažujú drobné veci, ktoré možno držať v ruke alebo v lone.
 4. Príručnú batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a prechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, musí cestujúci uložiť príručnú batožinu podľa pokynu oprávnenej osoby dopravcu.
 5. Cestujúci nesmie prepravovať vo vozidle príručnú batožinu na chrbte alebo na pleci (školská taška, batoh, ruksak atď.) je povinný ju držať v ruke alebo umiestniť na podlahu vozidla.
 6. Pokiaľ cestujúci prepravuje vec alebo príručnú batožinu, ktorá vyžaduje osobitný ochranný obal (napr. fotoaparát, ďalekohľad a pod.), a nie je takýmto obalom chránená, dopravca za jej poškodenie nezodpovedá.
 7. Príručnú batožinu nevyhovujúcu ustanoveniam tohto prepravného poriadku je cestujúci povinný bez meškania odstrániť na najbližšej zastávke.

 

Článok 9
Preprava živých spoločenských zvierat

Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu živé spoločenské zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo v iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom a ak ich preprava nie je na ťarchu cestujúcim (napr. ak zapáchajú a pod.). Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave príručných batožín.

 1. Bez schránky možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. Pre prepravu psov bez schránok sa stanovujú tieto podmienky:
  1. pes musí mať bezpečný náhubok; toto ustanovenie neplatí pre vodiaceho psa zrakovo postihnutého cestujúceho,
  2. pes musí byť držaný na krátkom vodidle,
  3. nesmie ísť o chorého, špinavého alebo agresívneho psa.
 2. Dopravca môže vylúčiť prepravu zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých vozidlách; toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na vodiacich psov zrakovo postihnutých cestujúcich.

 

Článok 10
Veci, ktorých preprava je vylúčená

 

 1. Cestujúcemu je zakázané brať so sebou do vozidla:
  1. veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
  2. nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat,
  3. nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov PZ SR a Mestskej polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
  4. veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia alebo bez puzdra môžu zraniť alebo znečistiť cestujúcich, prípadne poškodiť alebo znečistiť vozidlo (napr. nezabalená tabuľa skla, nôž bez puzdra alebo obalu a pod.),
  5. veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod., môžu byť cestujúcim na ťarchu,
  6. príručnú batožinu, ktorej celková hmotnosť presahuje 50 kg, alebo príručné batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg,
  7. vec, ktorej rozmer je väčší ako 50x60x80 cm (napr. bicykel, moped, motocykel a pod.); vec dlhšia ako 300 cm s priemerom alebo uhlopriečkou väčšou ako 20 cm (napr. garniža, koberec a pod.); vec tvaru dosky, ak je väčšia ako 100x150x10 cm (napr. rysovacia doska, stojan na maľovanie, rám okna a pod.) s výnimkou detského kočíka a saní na sánkovanie.
  8. kolobežky, ktoré nie je možné pred nástupom do vozidla poskladať a zamedziť tak jej použitiu v interiéri,
  9. bicykle a kolobežky s pomocným pohonom (elektrickým, benzínovým a pod.),
  10. skladacie bicykle, ktoré po zložení presahujú maximálne stanovené parametre uvedené v písm. f) a g) tohto bodu,
  11. motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.
 2. Oprávnená osoba dopravcu môže vylúčiť z prepravy batožinu, nebezpečné veci a zviera cestujúceho, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

 

Článok 11
Prehliadka podozrivej veci alebo opustenej príručnej batožiny vo vozidle

 

 1. Ak oprávnená osoba dopravcu má dôvodné pochybnosti o tom, či veci, ktoré cestujúci vzal so sebou do vozidla, vyhovujú ustanoveniam tohto prepravného poriadku, má právo sa v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o ich povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie veci alebo príručnej batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci alebo príručná batožina, ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, je povinný ich bez meškania odstrániť z vozidla na najbližšej zastávke bez nároku na vrátenie prepravného alebo cestovného.
 2. Oprávnená osoba dopravcu môže vylúčiť z prepravy cestujúceho s vecou alebo príručnou batožinou, ktorá je prekážkou bezpečnej prepravy cestujúcich, ak ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.
 3. Opustenú vec alebo príručnú batožinu má právo oprávnená osoba dopravcu prehliadnuť a naložiť s ňou ako s nálezom (článok 17).
 4. Pri podozrení, že sa jedná o výbušninu, je oprávnená osoba dopravcu povinná privolať políciu.

 

Článok 12
Cestovné lístky

 

 1. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a batožín a dokladom o zaplatení cestovného a prepravného je cestovný lístok. Cestovné lístky sú cestovné lístky na jednu cestu a predplatné cestovné lístky. Cestovný lístok na jednu cestu má formu papierového cestovného lístka alebo SMS cestovného lístka a oprávňuje cestujúceho na prepravu podľa podmienok daných tarifou. Predplatný cestovný lístok má formu bezkontaktnej čipovej karty a oprávňuje cestujúceho na prepravu v časovom období a v prevádzkovom rozsahu, na ktorý bol vydaný. Predplatný cestovný lístok 24-hodinový a 7-dňový môže mať formu bezkontaktnej čipovej karty aj papierového cestovného lístka. Cestovným lístkom sa rozumie aj doklad oprávňujúci cestujúceho podľa tarify na bezplatnú prepravu.
 2. Z cestovného lístka papierového musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú kontrolu jeho platnosti a správnosť jeho použitia.
 3. Predplatný cestovný lístok vo forme bezkontaktnej čipovej karty obsahuje najmä tieto informácie:
  • - viditeľné: - názov a logo dopravcu,
            - fotografiu cestujúceho
  • - umiestnené v čipe karty: - poradové číslo cestovného lístka,
  • - dátum narodenia,
  • - druh predplatného cestovného lístka,
  • - čas platnosti,
  • - prevádzkový rozsah platnosti (I. tarifné pásmo alebo celosieťový),
  • - meno a adresa cestujúceho, resp. škola,
  • - rozsah poskytnutej zľavy,
  • - výška cestovného.
 4. Ak cestujúci pri kúpe predplatného časového cestovného lístka odmietne poskytnúť niektorý z údajov požadovaných dopravcom:
  • - stráca nárok na zľavu, ak si ju uplatňuje,
  • - stráca nárok na vydanie duplikátu predplatného cestovného lístka v prípade straty alebo zničenia bezkontaktnej čipovej karty.
 5. Predplatné cestovné lístky predáva dopravca vo svojich predajniach cestovných lístkov. Pri prvom predaji sa bezkontaktná čipová karta personifikuje, t.j. do čipu karty sa zapíšu vyššie uvedené údaje. Bezkontaktnú čipovú kartu si cestujúci kupuje a stáva sa jeho vlastníctvom.
 6. Ak je cestujúcemu znemožnené využiť štvrťročný alebo ročný predplatný cestovný lístok znejúci na jeho meno, a to najmenej na čas jedného mesiaca pred ukončením jeho časovej platnosti, dopravca môže na žiadosť cestujúceho vykonať prevod časového predplatného cestovného lístka na druhú osobu alebo zmeniť dobu platnosti, zmenu možno vykonať v predplatenom období len raz. Podrobnosti určuje tarifa.
 7. SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť a použiť za podmienok daných v tarife a v tomto prepravnom poriadku.
 8. Ďalšie podrobnosti o cestovných lístkoch určuje tarifa.
 9. Cestujúci, ktorý nevyužije svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo na vrátenie zaplatených súm. V prípade zmeny tarify alebo organizácie dopravy, dopravca zabezpečí v stanovenom termíne výmenu neplatných cestovných lístkov za protihodnotu nových cestovných lístkov.
 10. Ak cestujúci po vhodení mincí do predajného automatu cestovných lístkov nedostane cestovný lístok, ani vhodené mince, môže si uplatniť vydanie cestovného lístka v hodnote vhodených mincí v predajni cestovných lístkov na ul. Weberova 2, Prešov alebo v predajni cestovných lístkov na Železničnej a autobusovej stanici na ul. Masarykova 26 Prešov. Dopravca ich vydá po preverení a zistení finančného prebytku v predmetnom automate.
 11. V prípade, že automat na predaj cestovných lístkov požadovaný cestovný lístok nevydá pre poruchu, táto skutočnosť neoprávňuje cestujúceho použiť vozidlo MHD na prepravu bez platného cestovného lístka.

 

Článok 13
Predaj cestovných lístkov

 

 1. Cestovné lístky sa predávajú mimo vozidla, v automatoch na predaj cestovných lístkov, na predajných miestach dopravcu, v zmluvnej sieti dopravcu a prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS cestovného lístka. Cestujúci je povinný zaobstarať si cestovný lístok v príslušnej hodnote podľa tarify pred nastúpením do vozidla.
 2. Dopravca má zavedený doplnkový predaj cestovných lístkov na jednu cestu vodičom vozidla ako osobitnú formu predaja za podmienok stanovených tarifou.
 3. Pri preberaní cestovného lístka je cestujúci povinný sa presvedčiť, či mu bol vydaný podľa jeho požiadavky a chyby ihneď reklamovať. Na dodatočne uplatňované reklamácie cestujúceho dopravca neberie zreteľ.
 4. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného, dopravca môže odmietnuť poskytnutie zľavy cestovného až na obdobie jedného roka.
 5. Možnosť náhrady za stratu, odcudzenie alebo poškodenie cestovného lístka je stanovená v tarife.

 

Článok 14
Základné podmienky použitia cestovného lístka

 

 1. Cestujúci, ktorý nemá platný predplatný cestovný lístok alebo platný SMS cestovný lístok, je povinný zaobstarať si pred nastúpením do vozidla cestovný lístok na jednu cestu.
 2. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla označiť si papierový cestovný lístok v označovacom zariadení, obdobne sa postupuje pri platení prepravného.
 3. Cestujúci je povinný si po označení cestovného lístka vo vozidle tento skontrolovať, či bol správne označený.
 4. Cestujúci je povinný si zaobstarať a pripraviť cestovný lístok na označenie pred nastúpením do vozidla (s výnimkou doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča), pripravený cestovný lístok drží v ruke už pri nástupe. Cestujúci je povinný mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla.
 5. Označený cestovný lístok nemožno postúpiť inej osobe. Predplatný cestovný lístok vystavený na meno je neprenosný.
 6. Cestujúci nesmie pri kontrole platnosti cestovných lístkov predkladať cestovný lístok s prekrytými údajmi.
 7. Podrobné podmienky použitia a platnosti cestovných lístkov upravuje tarifa.

 

Článok 15
Neplatnosť cestovných lístkov

 

 1. Predplatný cestovný lístok vo forme bezkontaktnej čipovej karty je neplatný:
  1. ak bol vydaný na základe nesprávnych údajov,
  2. ak z čipu karty nemožno zistiť potrebné údaje pre jeho zjavné poškodenie,
  3. ak nemá predpísanú podobizeň/fotografiu alebo táto bola vymenená alebo zničená,
  4. ak uplynul čas platnosti zľavy,
  5. ak ho použila neoprávnená osoba,
  6. ak ho cestujúci (držiteľ) použil v rozpore so zaznamenaným časovým a prevádzkovým rozsahom platnosti (v čipe karty),
  7. ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti,
  8. ak jeho údaje boli neoprávnene pozmenené.
 2. Papierový cestovný lístok je neplatný:
  1. ak je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje,
  2. ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené na jeho použitie podľa tarify a tohto prepravného poriadku,
  3. uplynul čas jeho platnosti,
  4. ak označenie cestovného lístka nie je na mieste určenom tarifou.
 3. SMS cestovný lístok je neplatný:
  1. ak nenastal čas jeho platnosti,
  2. ak uplynul čas jeho platnosti,
  3. ak neobsahuje správny kód odosielateľa,
  4. ak nebol zaslaný priamo zmluvným zabezpečovateľom SMS cestovných lístkov,
  5. ak bol akokoľvek upravovaný alebo preposlaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby alebo bol pozmenený jeho obsah,
  6. ak nie je možné overiť jeho platnosť na strane cestujúceho,
  7. ak nebol zakúpený pre dané tarifné pásmo.
 4. Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný, ak dopravca neurčí inak.

 

Článok 16
Preukazovanie oprávnenia na bezplatnú a zľavnenú prepravu

 

 1. Nárok na bezplatnú prepravu preukazuje cestujúci pri kontrole platnosti cestovných lístkov dokladmi uvedenými v tarife.
 2. Pokiaľ tarifa neurčuje niečo iné, cestujúci preukazuje právo na zľavu cestovného pri kontrole:
  • - pri predplatných cestovných lístkoch zápisom v čipe karty,
  • - pri papierových cestovných lístkoch kmeňovým listom alebo čipovou kartou vydanou dopravcom, čipovou kartou vydanou iným dopravcom alebo strednou a vysokou školou v zmysle tarify.

 

Článok 17
Nálezy

 

 1. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať (s výnimkou potravín rýchlo podliehajúcich skaze).
 2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne sa popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz , cestovný pas, vodičský preukaz a pod.) na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.
 3. Dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy na dispečingu dopravcu na ul. Bardejovská č. 7, Ľubotice. Pri vydávaní nálezu platia primerané pravidlá definované v bode 2 tohto článku. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť v deň straty u vodiča vo vozidle, v ďalšie dni na dispečingu dopravcu. Nálezy, ktoré obsahujú len čipovú kartu, sa zhromažďujú v predajni cestovných lístkov na ul. Weberova č. 2, Prešov. Dopravca zhromažďuje a uchováva nálezy vo svojom sídle po dobu jedného roka. Po uplynutí doby sú nálezy zlikvidované.

 

Článok 18
Mimoriadne udalosti počas prepravy

Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:

 1. dopravná nehoda,
 2. požiar vo vozidle,
 3. úraz, pôrod alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, oprávnenej osoby dopravcu alebo iných osôb,
 4. prerušenie dopravy, kde je predpoklad, že bude trvať dlhšie ako 5 minút.
 1. Ak cestujúci spozorujú vo vozidle, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, sú povinní na túto skutočnosť upozorniť vodiča osobne alebo určeným znamením signalizačného zariadenia vozidla.
 2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo prevádzkovým brzdením, zaistiť vozidlo proti pohybu, vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, nahlásiť mimoriadnu udalosť na dopravný dispečing, poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc podľa svojich schopností, postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a zotrvať na mieste do príchodu dispečera.
 3. Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané vodičovi, cestujúcim a ostatným osobám manipulovať s vozidlami, zariadeniami alebo predmetmi, ktoré mali alebo môžu mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby. Obnovenie MHD riadi prítomný dispečer.
 4. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej škode na vozidle, jeho zariadení a vybavení, dopravnom zariadení alebo inom majetku, cestujúci sú povinní vodičovi alebo oprávnenej osobe dopravcu poskytnúť údaje dôležité pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti (napr. evidenčné čísla zúčastnených vozidiel a pod.).
 5. Ak dôjde ku zraneniu cestujúcich alebo škode na ich majetku v priamej súvislosti s prepravou, cestujúci sú povinní túto udalosť ihneď nahlásiť vodičovi a preukázať mu údaje na zápis do prevádzkového dokladu, a to: rozsah zranenia alebo škody, meno a priezvisko, bydlisko, a číslo preukazu totožnosti cestujúceho.
 6. Pri nehode v dôsledku prevádzky vozidla MHD má cestujúci právo na náhradu škody v prípade zranenia (ako aj straty alebo poškodenia príručnej batožiny).
 7. V prípade nehody v dôsledku prevádzky vozidla MHD dopravca zabezpečí cestujúcemu primeranú a náležitú prvú pomoc. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti dopravcu za nehodu .
 8. Pri prerušení prepravy mimo zastávky vodič umožní výstup cestujúcim z vozidla len v týchto prípadoch:
  1. pri vyskytnutí sa prekážky na ceste, pri ktorej je predpoklad, že doprava bude prerušená na čas dlhší ako 5 minút,
  2. pri poruche vozidla, pri ktorej je predpoklad, že jazda bude prerušená na čas dlhší ako 5 minút,
  3. pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,
  4. pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla, po ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,
  5. pri úmrtí cestujúceho vo vozidle,
  6. pri vzniku požiaru vo vozidle,
  7. ak je nežiaduca prítomnosť cestujúcich vo vozidle (záchvat, pôrod a pod.),
  8. ak sa vodič stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.
 9. V prípadoch uvedených v bodoch d/ až g/ tohto článku, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča alebo oprávnenej osoby dopravcu vystúpiť z vozidla. Ak nastanú okolnosti, uvedené v bodoch a/ až e/ a g/ tohto článku a cestujúci sú povinní vystúpiť na vozovku, vodič je povinný zabezpečiť ich bezpečný výstup z vozidla. Vodič otvorí len jedny dvere vozidla, vystúpi z vozidla, zaistí bezpečný výstup cestujúcich a dvere vozidla uzavrie. Ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti cestujúcich, vodič je oprávnený dávať pokyny na zastavovanie vozidiel.
 10. Vodič môže prerušiť prepravu v prípade, ak nastanú mimoriadne poveternostné podmienky ovplyvňujúce alebo znemožňujúce zjazdnosť vozovky (napr. súvislá námraza, hmla, víchrica a pod.).
 11. Ak vznikne vo vozidle požiar, cestujúci na výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby dopravcu sú povinní urýchlene a disciplinovane opustiť vozidlo.
 12. Ak pri mimoriadnej udalosti dôjde k zraneniu vodiča, cestujúci sú mu povinní podľa svojich schopností poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc a nahlásiť udalosť vodičovi najbližšieho okoloidúceho vozidla dopravcu.
 13. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do konečnej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného a bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy.
 14. Pri prerušení cesty zapríčinenom cestujúcim, nemá cestujúci po uplynutí časového limitu cestovného lístka na jednu cestu právo na ďalšie použitie tohto cestovného lístka ani nárok na vrátenie cestovného alebo prepravného.
 15. Nezrealizovanie prepravy, oneskorený príchod vozidla alebo strata prípoja nezakladá cestujúcemu právo na náhradu škody.

Článok 19
Reklamácia

 

 1. Oprávneným reklamovať je cestujúci, zákonný alebo poverený zástupca cestujúceho (ďalej iba „oprávnený“).
 2. Práva podľa tohto prepravného poriadku musí oprávnený uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do 6 mesiacov, zaniknú.
 3. V reklamácii musí oprávnený uviesť svoje osobné údaje a vymedziť svoje požiadavky, stručne ich zdôvodniť a predložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nárokov. Z ústnej reklamácie oprávneného sa vyhotovuje zápisnica.
 4. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3 tohto článku, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.
 5. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci, ak oprávnený stratil pri poškodení ich možnosť opatrovať, neplatí lehota uvedená v odseku 2 tohto článku, ale premlčacie doby podľa § 106 Občianskeho zákonníka.

 

Článok 20
Ochrana osobných údajov

Pri realizácii činnosti dopravcu dochádza k spracúvaniu osobných údajov cestujúcich a iných fyzických osôb. Z uvedeného dôvodu pre cestujúcich a iné osoby je dopravca povinný poskytnúť informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.“) .

 1. Dopravca z dôvodu tarifného vybavenia cestujúceho využívajúceho bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu mestskou hromadnou dopravou v Prešove (MHD) spracúva osobné údaje, ktoré cestujúci poskytol so svojim súhlasom (Príloha č.3) za účelom kúpy bezkontaktnej čipovej kary (BČK) alebo kmeňového listu (KL).
 2. Pri kontrole tarifného vybavenia – pri kontrole cestovných lístkov a ďalších dokladov oprávňujúcich cestujúceho na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu (Príloha č.4), sa môže vodič MHD, iný člen osádky vozidla MHD, iný zamestnanec dopravcu poverený výkonom kontroly (revízor) alebo organizáciou dopravy (dispečer) oboznamovať s osobnými údajmi uvedenými na BČK , KL, inom doklade cestujúceho určenom tarifou na preukázanie nároku na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu.
 3. V prípade, že pri kontrole tarifného vybavenia sa cestujúci nepreukáže platným cestovným lístkom a ďalšími dokladmi oprávňujúcimi ho na bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu a neuhradí na mieste vo vozidle MHD sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka, je povinný preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti (výlučne občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie na pobyt alebo potvrdenia o strate občianskeho preukazu) a poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka (vymáhanie pohľadávky). V prípade maloletej osoby sa zisťujú aj identifikačné údaje zákonného zástupcu. (Príloha č.5).
 4. V autobusoch a trolejbusoch označených  nálepkami kamier, v interiéri vozidla a za týmito vozidlami MHD môže dôjsť k monitorovaniu cestujúceho kamerovými informačnými systémami (KIS) –(Príloha č.6). KIS monitorujú priestor vo vozidle MHD a za vozidlom MHD, snímajú obraz len v reálnom čase bez vyhotovovania záznamu a bez jeho uchovávania. KIS slúžia ako tzv. „elektronické zrkadlo“ používané za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia a života zamestnancov dopravcu,  cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, na ochranu majetku.
 5. V prípade, že sa cestujúci, chodec alebo iný účastník cestnej premávky stane osobou zúčastnenou na dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, dopravca spracúva osobné údaje týchto osôb za účelom náhrady škody na zdraví alebo majetku (Príloha č.7). Tieto údaje sa používajú na nahlasovanie poistných udalostí poisťovniam, pri vyšetrovaní zavinenia orgánmi činnými v trestnom konaní, v civilnom konaní o náhradu škody.
 6. Ak sa vo vozidlách MHD nájdu doklady, resp. dokumenty, na ktorých sú uvedené osobné údaje cestujúceho alebo osobné údaje inej osoby, osobné údaje potrebné na nakladanie s nálezmi dopravca vedie v evidencii Straty a nálezy (Príloha č.8). Neprevzaté nálezy dopravca odovzdáva po uplynutí 30 dní Mestskému úradu Prešov.
 7. Spracúvané osobné údaje dopravca eviduje a uchováva v samostatnej chránenej databáze. Osobné údaje dopravca je oprávnený spracúvať aj po skončení pôvodného účelu spracúvania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a pre účely  tretím stranám alebo verejnosti poskytnutia súhrnných štatistických informácií o cestujúcich, obrate a ďalších údajoch, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať cestujúceho alebo inú osobu.
 8. Doba zhromažďovania a uchovávania spracúvaných osobných údajov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctva a zákonom o registratúre.
 9. Práva cestujúceho alebo inej osoby ako dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z., cestujúci alebo iná osoba má právo
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
   • získať potvrdenie, že sa jeho osobné údaje spracúvajú,
   • vedieť
    • na aký účel prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje,
    • ktoré osobné údaje spracúva,
    • komu spracúvané osobné údaje poskytuje,
    • ako dlho budú spracúvané osobné údaje uchovávané,
    • odkiaľ jeho osobné údaje získal (informácie o zdroji),
  • na opravu svojich osobných údajov vrátane práva na doplnenie svojich osobných údajov,
  • na vymazanie svojich osobných údajov (právo byť zabudnutý),
  • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov (právo dotknutej osobe uľahčiť premiestňovanie, kopírovanie či preskupovanie vlastných osobných údajov z jedného informačného prostredia do druhého),
  • namietať spracúvanie (vrátane profilovania) svojich osobných údajov,
  • podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. ak cestujúci alebo iná osoba má podozrenie, že jeho osobné údaje sú spracúvané neoprávnene.

Uvedené práva si cestujúci alebo iná osoba môže uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiada o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, ak preukáže svoju totožnosť.

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môže cestujúci alebo iná osoba kedykoľvek obrátiť na:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice

E-mail: pra@dpmp.sk
Telefón: 051/7470211

Článok 21
Záverečné ustanovenia

 

1. Prepravný poriadok bol schválený uzneseniami Predstavenstva akciovej spoločnosti:
č. 36/05 zo dňa 20. 12. 2005 s účinnosťou od 01. 01. 2006,
č. 50/08 zo dňa 08. 09. 2008 s účinnosťou od 01.10. 2008,
č. 35/11 zo dňa 13. 09. 2011 s účinnosťou od 01. 09. 2011,
č. 50/2012 zo dňa 08.10.2012,
č. 48/2013 zo dňa 02.09.2013,
č. 17/2018 zo dňa 15.05.2018,
č. 2020/08/32 zo dňa 18.08.2020,
č. 2020/09/40 zo dňa 08.09.2020,
č. 2021/05/17 zo dňa 11.05.2021,
č. 2021/08/28 zo dňa 24.8.2021,

č. 2022/04/14 zo dňa 29.4.2022.

2. Prepravný poriadok je zverejnený a prístupný na internetovej stránke dopravcu www.dpmp.sk.

3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 

Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

k Prepravnému poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prešove
VZOR
Identifikačný preukaz revízora (prepravného kontrolóra)

Predná strana

Odznak revízora (prepravného kontrolóra)

 

Príloha č. 2

k Prepravnému poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prešove

Tarifa MHD od 02112023.pdf

Príloha č. 3

Kúpa bezkontaktnej čipovej karty (BČK) alebo kmeňového listu (KL)

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov pre uvedené účely:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje podliehajú profilovaniu na základe veku, zdravotného stavu, podľa dĺžky štúdia druhu a typu školy, podľa darcovstva krvi.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s  ich spracúvaním je dobrovoľné, ale nevyhnutné na predaj BČK alebo KL z dôvodu tarifného vybavenia pre využívanie bezplatnej prepravy alebo zľavnenej prepravy MHD. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním má za následok stratu nároku na využitie bezplatnej prepravy alebo zľavnenej prepravy MHD.
 

Príloha č. 4

Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategória dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je privolanie hliadky Policajného zboru SR na zistenie totožnosti dotknutej osoby.
 

Príloha č. 5

Vymáhanie sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov :

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je privolanie hliadky PZ SR na zistenie totožnosti dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov cestujúceho príslušnou organizačnou zložkou PZ SR prevádzkovateľovi.

 

Príloha č. 6

Monitorovanie kamerovými informačnými systémami

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje sa neuchovávajú. KIS snímajú len obraz v reálnom čase bez vyhotovovania záznamu a bez jeho uchovávania, slúžia ako tzv. „elektronické spätné zrkadlo“.

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

Príloha č. 7

Náhrada škody na zdraví a na majetku

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je strata nároku na prípadnú náhradu škody, porušenie pravidiel cestnej premávky v zmysle § 137 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

 

Príloha č. 8

Straty a nálezy

Účel spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb:

Právny základ spracúvania osobných údajov :

Kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov :
Po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov pri prevzatí straty a nálezu je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neodovzdanie straty, resp. nálezu.