Dispečing: 051/7470 204

Poskytované služby

Podmienky poskytnutia služieb

Prepravné služby

 • prepravné služby – preprava vozidlami MHD sa poskytuje pre fyzické a právnické osoby v rámci siete MHD.
 • minimálna sadzba za prepravu na jednu objednávku sa použije v prípade, ak cena vypočítaná podľa základnej sadzby je nižšia ako minimálna sadzba.
 • storno poplatok sa účtuje pri zrušení objednávky 24 hodín a menej pred objednaným časom pristavenia vozidla.
 • preprava detí, ktorej objednávateľom je materská škola, základná škola, rodičovské združenie a pod. sa fakturuje len podľa základnej sadzby (neuplatňuje sa minimálna sadzba).
 • príležitostná doprava sa realizuje na základe objednávky.

Podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre fyzické osoby

 • osobné objednanie v sídle DPMP, a.s., v kancelárii dopravnej prevádzky formou spísania písomnej objednávky min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky (v prípade neodkladnej záležitosti, napr. pohreb, aj v kratšej lehote);
 • preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre právnicke osoby a školy

 • zaslanie objednávky na predpísanom tlačive (podpísaný a opečiatkovaný sken) min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky na adresu DPMP, a.s.:
  • pre písomné doručovanie na adresu: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
  • e-mailom na adresy: dpmp@dpmp.sk a objednavky@dpmp.sk
 • v prípade kratšieho termínu (menej ako 14 dní) je potrebné telefonicky kontaktovať DPMP, a.s. na tel. č. +421 51 7470 208
 • osobné objednanie v sídle DPMP, a.s., v kancelárii dopravnej prevádzky formou spísania písomnej objednávky min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky.
Orientačná obsaditeľnosť vozidiel MHD
Druh vozidla MHD Počet miest
Autobus Midi (8 m) 20
Štandard (10,5 m) 70
Štandard (12 m) 88
Kĺbový (18 m) 130
Trolejbus Štandard (12 m) 90
Kĺbový (18 m) 130

Dopravca si vyhradzuje právo neprijať objednávku z dôvodu nedostatočných technických a personálnych možností.
Z dôvodu nedostatku disponibilných midibusov (kapacita do 20 osôb) aktuálne nepríjimame objednávky na tento druh vozidla.

Úhrada za poskytnuté prepravné služby

 • po realizácii objednaných služieb dopravca vystaví pre objednávateľa faktúru, ktorú je možné uhradiť
  • bezhotovostne - prevodom z účtu na účet
  • poštovou poukážkou
  • hotovostne v pokladnici DPMP, a.s., Bardejovská ul. 7, Ľubotice

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. ponúka možnosť prezentácie Vašej firmy prostredníctvom reklamy umiestnenej v interiéri alebo na karosérii autobusov a trolejbusov MHD.

Služby našej spoločnosti denne využije viac ako 90 000 cestujúcich. Týchto ľudí môžete osloviť Vašou reklamou ak využijete našu ponuku.

Reklama umiestnená priamo na karosérii vozidla rozširuje okruh adresátov aj na ľudí, ktorí necestujú MHD, tým sa Vaša reklama dostáva k státisícom potenciálnych zákazníkov.

Vaše otázky zodpovieme na tel. č.: 051 / 7470 225 alebo 0911 589 381

CENNÍK REKLAMNÝCH SLUŽIEB DPMP.a.s.
platný od 1. 1. 2018
CENNÍK INTERIÉROVEJ REKLAMY - DP Prešov
Ceny letákov podľa obdobia
Obdobie Leták A5 Leták A4 Leták A3
1 týždeň 1,00 € 1,20 € 2,20 €
2 týždne 1,39 € 1,79 € 3,38 €
3 týždne 1,99 € 2,39 € 4,78 €
4 týždne 2,59 € 3,19 € 5,98 €
vyhotovenie na výšku na výšku na šírku


Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštalaciu letákov je 0,60 €/1 ks

 

CENNÍK EXTERIÉROVEJ REKLAMY
Ceny prenájmu
Obdobie Krátky autobus/trolejbus Kĺbový autobus/trolejbus Midibus
3 mesiace 1320 € 1584 € 912 €
6 mesiacov 2388 € 2880 € 1656 €
12 mesiacov 3960 € 4800 € 2760 €


2 roky a viac, 2 vozidlá a viac - cena dohodou

MALOPLOŠNÁ REKLAMA - podokenné plochy
Doba nájmu Cena s DPH za 1 m 2
1 týždeň 19,92 €
1 mesiac 59,75 €
3 mesiace 159,34 €
6 mesiacov 278,83 €
12 mesiacov 478,00 €


Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.

SAMOLEPKY NA SKLÁCH VOZIDIEL
Doba nájmu Cena s DPH za 1 m 2
1 mesiac 79,67 €
3 mesiace 199,16 €
6 mesiacov 338,58 €
12 mesiacov 597,49 €


Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.

BUSBOARD
Doba nájmu Cena s DPH za 1ks
1 mesiac 258,91 €
3 mesiace 716,99 €
6 mesiacov 1354,31 €
12 mesiacov 2389,97 €
OBOJSTRANNÝ PLAGÁT formát A3
- umiestnenie: na oknách zo strany dverí
Doba nájmu Cena s DPH za 1 ks
1 týždeň 11,95 €
2 týždne 15,94 €
3 týždne 19,92 €
4 týždne 23,90 €


Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštaláciu letákov je 1,6 € / 1 ks,


Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.1.2018

Požičanie vozidla závodovej dopravy s vodičom:

Renault Midlum – montážna plošina 36,00 €/hod
Stojné motorových vozidiel s km sadzbou 3,00 €/ každých začatých 15 min.
   
Umývanie dodávky 12,00 €
Umývanie karosérie autobusu / ťahača 22,80 €
Umývanie agregátu 24,00 €
Umývanie karosérie a agregátu 42,00 €
Práce vykonané 1 pracovníkom technickej prevádzky 26,40 €/hod
Práce vykonané 1 pracovníkom prevádzky trakčných zariadení 26,40 €/hod
Použitie brzdovej stolice 24,00 €
   
Vytýčenie podzemných vedení 36,00 €/hod
   

Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.3.2023

CENNÍK nájmu plochy na odstavovanie vozidiel v areáli DPMP, a. s. na ul. Solivarskej 2 v Prešove
platný od. 1.1.2020: Cennik_parkovania.pdf