Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk

Nadlimitné zakázky

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk