Dispečing: 051/7470 204

Zúčastnili sme sa Workshopu IDS Východ

Pri príležitosti medzinárodného Dňa bez áut zorganizovala spoločnosť IDS Východ vo štvrtok 22. septembra 2022 workshop o doprave a mestskej mobilite. Stretnutie sa konalo v zrekonštruovaných priestoroch Krajskej galérie v Prešove na Hlavnej ulici. Workshopu sa zúčastnili hostia z Česka a Slovenska, najmä koordinátori integrovaných dopravných systémov, ale aj zástupcovia odborov dopravy z mestského a okresného úradu v Prešove, či iní odborníci z dopravnej oblasti a inštitúcií. Svoje zastúpenie mal na workshope aj Dopravný podnik mesta Prešov, ktorý reprezentovala vedúca dopravnej prevádzky Ing. Adriana Compeľová spolu s pracovníkmi oddelenia dopravnej technológie Ing. Petrom Koštialikom a Bc. Jurajom Handzušom.

Úvodné slovo patrilo konateľovi spoločnosti IDS Východ, pánu Ing. Milanovi Škorupovi, neskôr nasledovali prezentácie kolegov z oblasti integrovaných dopravných systémov. Predstavené boli novinky z integrovanej dopravy v bratislavskom a žilinskom kraji , ale aj plány z domácej pôdy od zástupcov z IDS Východ. Nechýbali ani dôležité a zaujímavé poznatky našich českých kolegov z ODIS (IDS Moravskoslezkého kraja) a z OREDO (IDS Pardubice a Hradec Králové). V druhom bloku boli predstavené novinky z oblasti mestskej mobility, preferencie MHD a zavádzania moderných technológií. Tento blok bol zároveň priestorom pre prezentáciu vedúcej dopravnej prevádzky DPMP, a.s. Ing. Adriany Compeľovej. Kolegom a hosťom predstavila systém preferencie MHD na svetelných križovatkách a nedávno zrealizovaný bus-pruh na Sekčovskej ulici. Pozornosť zamerala aj na projekty, na ktorých aktuálne pracujeme, prípadne na také, ktoré čakajú na schválenie. Predstavila aj ďalšie vízie a plány, ktoré si vyžadujú dlhodobú prípravu a najmä úzku spoluprácu s Mestom Prešov, či IDS Východ.

Tretí blok bol venovaný železničnej doprave, ktorá sa do istej miery týka aj nás, keďže pri tvorbe funkčného integrovaného dopravného systému je nutné prepájať železničnú dopravu aj s našou MHD. Napríklad v súvislosti s plánovanými zmenami v železničnej doprave, ktoré sú predbežne avizované na druhý decembrový víkend, nás zrejme bude čakať úloha v podobe úprav alebo posunov odchodov nočných spojov s nadväznosťou na upravené vlakové spoje.

Posledný blok bol venovaný cyklodoprave ako nástroju na rozvoj cestovného ruchu a podporu verejnej dopravy. Zástupcami Úradu PSK boli predstavené novinky a plány v oblasti rozvoja cyklistických ciest, kde mnohých potešila postupujúca výstavba medzinárodnej cyklocesty Eurovello 11, či plány na prepojenie rekreačnej oblasti Domaša pomocou cyklocesty.

Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére, po každom bloku nasledovala plodná odborná diskusia. Tento workshop bol dôkazom toho, že bez vzájomnej spolupráce a komunikácie nikdy nedosiahneme stanovené ciele. Ak chceme verejnosti priniesť atraktívnu, modernú, bezpečnú a spoľahlivú verejnú dopravu, nestačí len pravidelná obnova vozidlového parku. Potrebné je ponúknuť funkčné prestupné uzly, moderné spôsoby odbavenia a najmä atraktívne intervaly spojov. Aj toto sú atribúty verejnej dopravy, na ktoré by sa mali objednávatelia dopravných služieb a dopravcovia v dnešnej dobe zamerať.

Ďakujeme spoločnosti IDS Východ a Prešovskému samosprávnemu kraju za možnosť stretnúť sa po dlhšej dobe s kolegami v odbornej diskusii, vytvoriť si nové kontakty a nadviazať prípadné spolupráce.

Text: DPMP, a.s.
Foto: IDS Východ 
26.9.2022