Dispečing: 051/7470 204

Vízie rozvoja trolejbusovej dopravy v Prešove

V polovici mája oslávi trolejbusová prevádzka v Prešove svoje 61. výročie. V súčasnosti sa trolejbusová doprava podieľa na výkonoch MHD zhruba polovičným podielom. Vybrané nosné linky spájajú najväčšie prešovské sídliska Sekčov a Sídlisko III, ale aj staršie mestské a priemyselné časti, akými sú Solivar, Dúbrava, Nižná Šebastová, Budovateľská, či Širpo. V dnešnej dobe si už cestujúci v Prešove život bez trolejbusov ani nevedia predstaviť. A vzhľadom na komplexnosť prevádzky si ho nevieme predstaviť ani my v dopravnom podniku. Nasledujúci článok stručne charakterizuje súčasný stav trolejbusovej prevádzky v Prešove a prináša informácie o ďalších plánoch rozvoja, ktoré už postupnými krokmi napĺňame.

Súčasný stav a základné informácie o trolejbusovej prevádzke

Trolejbusová doprava je v Prešove považovaná za nosnú, aktuálne je v prevádzke 8 trolejbusových liniek spájajúce oblasti spomenuté v úvode článku. Denná výprava je pri aktuálnom cestovnom poriadku 10 štandardných trolejbusov a 15 kĺbových. Počas víkendov je počet nižší, a to 4 štandardné a 12 kĺbových trolejbusov. Kĺbové trolejbusy sú nasadzované na linky 4, 8 a 38, štandardné nasadzujeme na linky 1, 2, 5, 5D a 7. V školských pracovných dňoch je vykonaných celkovo 636 spojov.

Trolejbusová sieť v Prešove je aktuálne dlhá 30 kilometrov jednosmerne. Napájanie trolejbusových tratí je zabezpečené trojicou meniarní elektrického prúdu, ktoré sa nachádzajú na Čapajevovej, Mukačevskej a Solivarskej ulici, z ktorých najmladšia slúži už tri desaťročia. Meniarne sú riadené diaľkovo z elektrodispečingu DPMP, a.s. V prípade vážnejších porúch je však potrebná kontrola a prípadná oprava priamo na mieste v meniarni. Hlavná údržbová základňa trolejbusovej prevádzky sa nachádza v areáli DPMP, a.s. na Bardejovskej ulici v Ľuboticiach.

Aktuálne evidujeme 43 trolejbusov, z ktorých je 42 nízkopodlažných. Posledným trolejbusom klasickej konštrukcie je vozidlo Škoda 14 TrM s evidenčným číslom 123, ktoré slúži na technické účely a prípadné historické jazdy. Celkovo máme v evidencii 14 trolejbusov štandardnej dĺžky a 29 kĺbových trolejbusov. 27 trolejbusov je klimatizovaných, čo tvorí približne 64% z celkového počtu. Našou snahou je vypravovať na linky MHD primárne najnovšie klimatizované trolejbusy.


Ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy v Prešove

V najbližších riadkoch vám predstavíme tri veľké projekty DPMP, a.s. a mesta Prešov, na ktorých už istú dobu aktívne pracujeme. Všetky projekty sú realizované vďaka finančným príspevkom z fondov Európskej únie. Realizácia projektov prinesie mnohé prínosy nielen v oblasti ekológie, ale aj v oblasti komfortu a kultúry cestovania. Zároveň sa zlepší dostupnosť verejnej dopravy a zvýši efektivita trolejbusovej prevádzky.

1. Nákup parciálnych trolejbusov

Prvým z projektov je nákup parciálnych trolejbusov, ktorý realizujeme v súčasnej dobe. Momentálne máme v rámci I. etapy projektu vo výrobe celkovo 10 trolejbusov, ktoré majú ako alternatívny zdroj pohonu trakčnú batériu. Tá umožní týmto trolejbusom premávať aj tam, kde v súčasnosti nie je trolejové vedenie.

Štyri štandardné trolejbusy typu SOR TNS 12 majú byť dodané do konca roka spoločnosťou SOR Libchavy. Šesticu kĺbových trolejbusov Škoda 27 Tr s karosériou Solaris dodá spoločnosť Škoda Group. Dodávka týchto trolejbusov nám umožní zlepšiť kvalitu a komfort cestovania napríklad na linkách 11, 15, 22, 29, 32, či 39. Po novom sa teda trolejbusy dostanú do nových okrajových lokalít bez potreby budovania trolejbusových tratí. Je potrebné uviesť, že výstavba trolejbusovej infraštruktúry v lokalitách, ktoré obsluhujú tieto linky, by bola nerentabilná. Zaradením týchto trolejbusov budeme môcť stiahnuť z pravidelnej premávky časť našich najstarších autobusov.

Trolejbusy oboch typov sú už aktuálne vo výrobe a v závere tohto roka by mali zavítať do Prešova. V rámci technickej špecifikácie sme sa snažili s výrobcami vyrokovať čo najlepšie technické riešenia pre cestujúcich, ale aj našich pracovníkov. Absolútnym štandardom je celoklimatizovaný interiér, bezpečnostný kamerový systém so záznamom v interiéri aj exteriéri, USB nabíjačky, Wi-Fi pripojenie a vylepšený informačný systém, ktorý cestujúcim uľahčí orientáciu a nám zasa prácu. Inštalovaný tiež bude systém vonkajšej akustickej signalizácie pre cestujúcich so zrakovým postihnutím. Garantovaný dojazd trolejbusov mimo trolejovej siete je 12 kilometrov.


2. Modernizácia údržbovej základne trolejbusov

Moderné trolejbusy si vyžadujú aj modernú udržbovú základňu a inú úroveň servisu. Súčasné trolejbusové dielne pochádzajú zo začiatku 60. rokov minulého storočia a ich vybavenie zodpovedá duchu doby vzniku. V priebehu desaťročí boli väčšinou vykonávané len najnutnejšie opravy a modernizácie, napríklad výmeny vstupných brán, opravy strechy, či výmena osvetlenia. Ani tieto úpravy však nič nemenia na fakte, že dielenské priestory nezodpovedajú súčasným nárokom a štandardom. Naši technickí pracovníci využívajú montážne jamy s hĺbkou iba 1,2 metra a chodia po podlahe, ktorá je tvorená z drevených klátikov. Komplikáciou pri údržbe je napríklad aj to, že dielne nemajú prejazdné kanály a trolejbusy musia do dielní cúvať. Zároveň absentujú kryté temperované priestory na odstavovanie trolejbusov.

To všetko by už ale mohlo byť v najbližších rokoch minulosťou. Aktuálne je spracovávaná komplexná projektová dokumentácia vo všetkých inžinierskych stupňoch na modernizáciu a dostavbu dielenských priestorov a výstavbu garáží pre trolejbusy. Projektová dokumentácia počíta tiež s výstavbou novej umyvárne vozidiel, rekonštrukciou klampiarskej a zámočníckej dielne, prestavbou kotolne, elektrorozvodne, či kompletnou rekonštrukciou mechanických a elektromechanických dielní. V rámci nadstavby sú nad dielenskými priestormi projektované kancelárske priestory pre pracovníkov technickej prevádzky. Samozrejmosťou budú nové hygienické, sanitárne a šatňové priestory, ktoré využijú nielen naši mechanici, ale aj vodiči MHD.

Navrhované garážové priestory budú mať kapacitu 35 parciálnych a 20 klasických trolejbusov. Okrem toho bude priamo v areáli DPMP, a.s. vybudovaná štvrtá meniareň pre napájanie trolejovej siete. Rekonštrukciou prejde aj trolejové vedenie v rámci celého areálu vozovne. Aktuálne čakáme na vydanie územného rozhodnutia pre túto stavbu a spracováva sa dokumentácia pre stavebné povolenie. Po splnení všetkých potrebných náležitostí vstúpime do rokovaní s Ministerstvom dopravy SR o získaní nenávratného finančného príspevku na samotnú realizáciu stavby. Odhadované náklady na realizáciu projektu sa špĺhajú až k 40 miliónom eur.


3. Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní

Výrazné zlepšenie postavenia trolejbusovej dopravy zabezpečia trolejbusové trate v nových lokalitách. Mesto Prešov nechalo z pozície výhradného vlastníka trolejovej infraštruktúry spracovať projektovú dokumentáciu vo všetkých inžinierskych stupňoch na výstavbu nových úsekov trolejbusových tratí a meniarní. Pribudnúť by tak mohlo až 2,7 kilometrov nových tratí. Najdôležitejším je úsek na Rusínskej a Kuzmányho ulici, ktorý umožní realizovať odvážnejšie zmeny linkového vedenia. Dvojstopový úsek bude začínať pri križovatke s ulicou Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov, povedie ďalej cez Rusínsku ulicu a križovatku s ulicami Východná a Lesík delostrelcov a cez Kuzmányho ulicu sa napojí na existujúcu križovatku pri Čiernom moste.

Plánované je tiež jednosmerné blokové obratisko Levočská - Clementisova okolo parku medzi týmito ulicami. Obratisko je naprojektované tak, že sa na ňom budú môcť otočiť trolejbusy smerujúce z ulíc Levočská a Obrancov mieru, ale aj Clementisova, kde sa v súčasnosti už nachádza trolejbusová trať. Zároveň bude možné prejsť z Clementisovej ulice cez Levočskú ulicu späť na Volgogradskú ulicu a vrátiť sa tak na Sídlisko III. Obratisko nám umožní poupraviť linkové vedenie trolejbusov, ale výrazne môže napomôcť aj pri rôznych výlukách, mimoriadnostiach a akciách. 

Treťou časťou v rámci projektu výstavby nových trolejbusových tratí je predĺženie súčasnej trolejbusovej trate na Sekčovskej ulici a preložka obratiska Pod Šalgovíkom do novej polohy v cípe medzi ulicami Pod Šalgovíkom a Sekčovská. Súčasné obratisko bude zrušené a presunuté do novej polohy aj s novým sociálnym zariadením pre vodičov MHD. V budúcnosti sa naďalej plánuje pokračovanie tejto trate cez ulicu Pod Šalgovíkom a jej prepojenie so Sibírskou ulicou, čím by vznikol sekčovský trolejbusový okruh.

V rámci projektu je tiež riešená výstavba trojice nových trakčných meniarní v mieste súčasných. Pôvodný zámer počítal s rekonštrukciou existujúcich meniarní, čo sa ale ukázalo ako neefektívne. Postavené budú úplne nové meniarne s novou technológiou, ktorá nie je tak priestoro náročná.

Projektová dokumentácia je aktuálne vo fáze prípravy a má byť dokončená do konca tohto roka vo všetkých inžinierskych stupňoch vrátane územného rozhodnutia. Následne sa bude mesto Prešov uchádzať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu týchto tratí.


Text a spracovanie: DPMP, a.s.
Foto: Juraj Handzuš, Erik Wittner, mapy.cz
9.5.2023