Dispečing: 051/7470 204

DPMP, a.s. pripravuje zavedenie platby kartou vo vozidlách

Medzi dlhodobé požiadavky cestujúcej verejnosti patrí zavedenie možnosti platby za cestovanie pomocou bankovej karty priamo vo vozidlách MHD. Platba kartou je trendom v mestskej doprave v mestách nielen na západe, ale aj na východe. Dopravný podnik mesta Prešov sa usiluje o modernizáciu odbavovacieho systému vozidiel už od roku 2021, kedy bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt „Modernizácia odbavovacieho, informačného a dispečerského systému DPMP, a.s.“. V žiadosti sme v tom čase požadovali výmenu všetkých označovačov cestovných lístkov v celkovo 86 vozidlách. Naša žiadosť bola riadiacim orgánom vyhodnotená ako formálne správna, no nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve.

Vo vozidlovom parku DPMP, a.s. sa aktuálne nachádza 15 autobusov a 5 elektrobusov, ktoré už sú od výroby vybavené novými označovačmi cestovných lístkov, ktoré sú technicky pripravené na zavedenie platby kartou. V týchto týždňoch do nášho areálu postupne prichádza 10 parciálnych trolejbusov, ktoré sú tiež vybavené týmito novými označovačmi. V auguste 2023 sme formou súťaže vyberali dodávateľa označovačov do zvyšných vozidiel, ktoré sú v našom vozidlovom parku a neumožňujú zavedenie platby kartou. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť R&G PLUS Sp Z.o.o., ktorej produkty už viac ako 2 desaťročia využívame. S víťazným uchádzačom sme uzavreli nájomnú zmluvu s mesačným nájomným 7 800 € za 130 kusov označovačov cestovných lístkov. Zmluva je uzatvorená na dobu 24 mesiacov s možnosťou následného odkúpenia označovačov v cene 1 € za kus. Dodávateľ má stanovenú 4-mesačnú lehotu na dodanie a sprevádzkovanie označovačov cestovných lístkov.

V najbližších mesiacoch sa začne postupná montáž, resp. výmena označovačov cestovných lístkov do vozidiel MHD, pričom počítame s osadením 1 ks nového označovača do štandardného (12-metrového) vozidla, resp. midibusu a 2 ks nových označovačov do kĺbového (18-metrového) vozidla. Rozmiestnenie označovačov je identické ako svojho času v Žiline, keď v tomto meste zavádzali platbu kartou a súvisí s našimi obmedzenými finančnými možnosťami - jednorazová výmena všetkých označovačov vo všetkých vozidlách je príliš nákladná, a preto sa modernizácia uskutočňuje v etapách.

Ruka v ruke s montážou nových označovačov je nutné obstaranie tzv. acquirera (banka prijímajúca bankové karty - platobná brána), vďaka ktorému sa bude samotná platba kartou vo vozidlách MHD uskutočňovať. Nevyhnutné budú aj úpravy Tarify MHD v Prešove. Odhadovaný termín spustenia platby kartou vo vozidlách by preto mohol pripadnúť na máj tohto roka.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš; Matúš Rozman
4. 1. 2024