logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Reklamn? slu?by
Dopravn? podnik mesta Pre?ov, a.s. pon?ka mo?nos? prezent?cie Va?ej firmy prostredn?ctvom reklamy umiestnenej v interi?ri alebo na karos?rii autobusov a trolejbusov MHD.

Slu?by na?ej spolo?nosti denne vyu?ije viac ako 90 000 cestuj?cich. T?chto ?ud? m?ete oslovi? Va?ou reklamou ak vyu?ijete na?u ponuku.
Reklama umiestnen? priamo na karos?rii vozidla roz?iruje okruh adres?tov aj na ?ud?, ktor? necestuj? MHD, t?m sa Va?a reklama dost?va k st?tis?com potenci?lnych z?kazn?kov.CENN?K REKLAMN?CH SLU?IEB DPMP.a.s.
platn? od 1. 1. 2018CENN?K INTERI?ROVEJ REKLAMY - DP Pre?ov
Ceny let?kov pod?a obdobia
Obdobie Let?k A5 Let?k A4 Let?k A3
1 t??de? 1,00 € 1,20 € 2,20 €
2 t??dne 1,39 € 1,79 € 3,38 €
3 t??dne 1,99 € 2,39 € 4,78 €
4 t??dne 2,59 € 3,19 € 5,98 €
vyhotovenie na v??ku na v??ku na ??rku

Cena za in?tal?ciu a odstr?nenie let?kov je zahrnut? v cene let?kov
Cena za ka?d? opakovan? in?talaciu let?kov je 0,60 €/1 ks

CENN?K EXTERI?ROVEJ REKLAMY
Ceny pren?jmu
Obdobie Kr?tky autobus/trolejbus K?bov? autobus/trolejbus Midibus
3 mesiace 1320 € 1584 € 912 €
6 mesiacov 2388 € 2880 € 1656 €
12 mesiacov 3960 € 4800 € 2760 €

2 roky a viac, 2 vozidl? a viac - cena dohodou

MALOPLO?N? REKLAMA - podokenn? plochy
Doba n?jmu Cena s DPH za 1 m 2
1 t??de? 19,92 €
1 mesiac 59,75 €
3 mesiace 159,34 €
6 mesiacov 278,83 €
12 mesiacov 478,00 €

Cena za in?tal?cu reklamy je 12 €/1m2
Technol?gia realiz?cie reklamy: In?tal?cia reklamy zhotovenej na samolepiacej f?lii s ?ahko odstr?nite?n?m lepidlom.
SAMOLEPKY NA SKL?CH VOZIDIEL
Doba n?jmu Cena s DPH za 1 m 2
1 mesiac 79,67 €
3 mesiace 199,16 €
6 mesiacov 338,58 €
12 mesiacov 597,49 €

Cena za in?tal?cu reklamy je 12 €/1m2
Technol?gia realiz?cie reklamy: In?tal?cia reklamy zhotovenej na samolepiacej f?lii s ?ahko odstr?nite?n?m lepidlom.


BUSBOARD
Doba n?jmu Cena s DPH za 1ks
1 mesiac 258,91 €
3 mesiace 716,99 €
6 mesiacov 1354,31 €
12 mesiacov 2389,97 €


OBOJSTRANN? PLAG?T form?t A3
- umiestnenie: na okn?ch zo strany dver?
Doba n?jmu Cena s DPH za 1 ks
1 t??de? 11,95 €
2 t??dne 15,94 €
3 t??dne 19,92 €
4 t??dne 23,90 €

Cena za in?tal?ciu a odstr?nenie let?kov je zahrnut? v cene let?kov
Cena za ka?d? opakovan? in?tal?ciu let?kov je 1,6 € / 1 ks,


V?etky ceny s? uv?dzan? vr?tane DPH (20%).
Cenn?k platn? od 1.1.2018

Ing. Peter Janus
v?konn? riadite?
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.