Dispečing: 051/7470 204

DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa

Názov a sídlo prijímateľa:
 
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
Názov projektu:
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa
Miesto realizácie projektu:
Prešovský kraj, Prešov
Výška poskytnutého NFP:
4 682 433,83 EUR

Stručný opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 4 kusov nízkopodlažných 12 metrových trolejbusov a nákup 6 kusov nízkopodlažných 18 metrových trolejbusov mestskej hromadnej dopravy. Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia vozidlového parku trolejbusov". Vozidlá budú nasadené v rámci mestskej hromadnej dopravy. Trolejbusy budú slúžiť na prepravu cestujúcich na existujúcich linkách mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Projekt zásadne zlepší a skvalitní vozidlový park trolejbusov. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti. V synergii s inými aktuálne riešenými projektmi v oblasti dopravy v meste zabezpečí projekt podporu rozvoja moderných dopravných systémov v osobnej doprave.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku trolejbusov.

Realizácia projektu výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa DPMP a mesta Prešov, a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a kvality verejnej hromadnej dopravy v meste Prešov. Modernizáciou viac ako jednej štvrtiny vozového parku trolejbusov dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Súčasne dôjde k výraznej úspore nákladov na údržbu a prevádzku vozového parku, čo zlepší možnosti podniku pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie ekologickej trolejbusovej trakcie a tým pomôže zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť.

Realizáciou projektu sa naplnia 2 merateľné ukazovatele:
P0144 Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica – 14 096 566
P0222 Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou- 10.

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

www.miri.gov.sk          www.eurofondy.sk

Fotogaléria: