DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove

Projekt: „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“

Prijímateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ľubotice, Bardejovská 7, 080 06
Názov Projektu:
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove
Kód projektu v ITMS2014+:
311031A805
Číslo zmluvy o NFP:
Z311031A805
Miesto realizácie projektu:
Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu:
06/2016 – 12/2017
Celkové náklady na projekt:
7 909 914,65 EUR
Celkové náklady na nákup trolejbusov (bez DPH):
7 896 233,65 EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:
7 501 421,94 EUR (95%)
Spolufinancovanie projektu zo strany DPMP:
394 811,68 EUR (5%)
Štúdia zrealizovateľnosti:
Studia_DPMP_SK-1.pdf

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a spolufinancovaný Kohéznym fondom EÚ.

Prioritná os:
3 – Verejná osobná doprava
Investičná priorita:
7ii – Vývoj a zlepšovanie ekologických priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:
3.2 – Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Stručný opis projektu:

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 18.07.2016, účinnej dňa 28.07.2016 začal Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) realizovať projekt s názvom „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“. Účelom projektu je zvrátiť doterajší nepriaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce v osobnej doprave medzi mestskou hromadnou dopravou (MHD) a individuálnou automobilovou dopravou (IAD) a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu. Cieľom je urobiť z trolejbusovej trakcie nosnú kostru dopravného systému s podielom viac ako 47 % na prepravných výkonoch v MHD v roku 2020. Zámerom projektu je podporiť obnovu prostriedkov dráhovej MHD obstaraním 15 kusov moderných nízkopodlažných trolejbusov (10 ks trojnápravových kĺbových a 5 ks dvojnápravových). Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca MHD v meste Prešov, pričom nové trolejbusy budú nasadené na všetkých jestvujúcich ôsmich trolejbusových linkách.

Aktivity projektu pozostávajú z jednej hlavnej  aktivity projektu s názvom "Nákup trolejbusov". Na podporu implementácie projektu budú realizované podporné aktivity projektu, a to riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Charakteristika obstarávaných trolejbusov:

Dvojnápravový trolejbus
Ide o štandardný 100 % nízkopodlažný asynchrónny štandardný dvojnápravový trolejbus MHD s maximálnou dĺžkou 13,5 metra a šírkou 2,55 metra.  Trolejbus bude mať minimálne 3 dvojkrídlové dvere. Jeho kapacita  bude minimálne  90 osôb, z čoho minimálne  25 %  miest bude na sedenie.

Trakčný motor bude s minimálnym výkonom 150 kW.  

Trojnápravový kĺbový trolejbus
Jedná sa o kĺbový 100 % nízkopodlažný asynchrónny kĺbový trojnápravový trolejbus MHD s maximálnou dĺžkou 18,75 metra a šírkou 2,55 metra. Trolejbus bude mať minimálne 4 dvojkrídlové dvere. Jeho kapacita  bude minimálne  130 osôb, z čoho minimálne  25 %  miest bude na sedenie. Trakčný motor bude s minimálnym výkonom 200 kW.

Vozidlá budú mať  diaľkové ovládanie výhybiek, samoobslužné otváranie dverí zvonku cestujúcimi, plošinu pre nástup invalidného vozíka, brzdový systém s ABS a ASR s automatickou zastávkovou brzdou. Budú vybavené klimatizáciou a informačným systémom. Oba typy budú určené pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600 V js a prispôsobené jestvujúcej infraštruktúre trolejového vedenia v meste Prešov.

Predpokladané výstupy:

Realizácia projektu výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa DPMP a mesta Prešov, a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a kvality verejnej hromadnej dopravy v meste Prešov. Modernizáciou viac ako jednej tretiny vozového parku trolejbusov dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Realizácia projektu bude znamenať stabilizáciu počtu prepravených cestujúcich, zníženie priemerného veku flotily vozidiel trolejbusovej trakcie, zvýšenie podielu nízko podlažných vozidiel a zníženie počtu nepravidelností v doprave. Súčasne dôjde k výraznej úspore nákladov na údržbu a prevádzku vozového parku, čo zlepší možnosti podniku pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie ekologickej trolejbusovej trakcie a tým pomôže zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť. V rámci projektu nebudú vytvorené žiadne pracovné miesta, ale projekt prispeje k udržaniu súčasných pracovných miest.

Ukazovatele projektu:

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD: 7 661 234 osôb (r. 2018 – pozn. novými trolejbusmi v meste Prešov);

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej MHD (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks (r. 2017).

Aktuálny stav realizácie projektu:

Ku koncu augusta 2017 (t.j. od januára 2017, kedy bol dodaný a vypravený prvý trolejbus), nové trolejbusy prepravili 3 850 567 cestujúcich v prešovskej MHD.

Prvých 6 ks zakúpených trolejbusov bolo nasadzovaných na linky č. 4, 8 a 38 od 18.1.2017. 

7-mi ks dvojčlánkový kĺbový trolejbus bol dodaný dňa 20.1.2017. Bol nasadený do prevádzky 16.2.2017.

8-mi ks dvojčlánkový kĺbový trolejbus a prvé 2 ks jednočlánkových trolejbusov boli dodané 17.3.2017. 8-mi dvojčlánkový trolejbus bol nasadený do prevádzky na linky 4, 8 a 38 od 5.4.2017 a na 2-och ks jednočlánkových trolejbusoch sa od 5.4.2017 začala výučba vodičov s cieľom získať osvedčenie na vedenie tohto typu trolejbusu.

V poradí 11 a 12 ks dodaných trolejbusov (ďalšie 2 ks jednočlánkových trolejbusov, v poradí 3-tí a 4-tý ks) boli prevzaté DPMP, a.s. dňa 7.4.2017. V prvom májovom týždni na nich začala výučba vodičov s cieľom získať osvedčenie na vedenie tohto typu trolejbusu. Od 15.5.2017 boli nasadzované na linky MHD v Prešove.

V poradí 13-ty a 14-ty ks dodaných trolejbusov (posledné 2 ks dvojčlánkových trolejbusov, t.j. 9-ty a 10-ty ks) boli prevzaté DPMP, a.s. od dodávateľa dňa 21.4.2017. Na linky 4, 8 a 38 boli nasadzované prvýkrat od 16.5.2017.

Posledný, t.j. 15-ty trolejbus bol dodaný 24.4.2017. Nasadzovaný na linky MHD bol od 15.5.2017. Od 16.5.2017 bolo teda všetkých 15 ks nových trolejbusov obstaraných v rámci projektu plne v prevádzke a vo výprave na linkách MHD v Prešove.

Implementácia projektu bola riadne administratívne ukončená k 06.10.2017 a od nasledujúceho dňa sa začalo 5-ročné monitorovacie obdobie projektu.