Verejné obstarávanie

Názov: Prípravné trhové konzultácie - nákup motorovej nafty.
Dátum zverejnenia: 23.7.2019
Termín na predkladanie ponúk: 18.9.2019
Prílohy:

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií
 
 
            Verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje účastníkom trhu, že v rámci prípravy budúceho verejného obstarávania na nákup pohonných hmôt, za účelom správneho nastavenia fakturácie za dodaný tovar – motorovú naftu, vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“).
            Cieľom vyhlásených PTK je nájsť v spolupráci s možnými dodávateľmi taký spôsob fakturácie množstva dodanej motorovej nafty, aby boli na jednej strane  rešpektované procesy dodávateľa pri fakturácii dodaného množstva pohonných hmôt,  na strane druhej aby DPMP, a.s.  nevznikala záporná odchýlka dodaného množstva pohonných hmôt.
            DPMP, a.s. konštatuje, že v období momentálne platnej Rámcovej dohody (od januára 2018) eviduje kumulatívne záporné odchýlky dodanej motorovej nafty namerané vlastným meradlom, ktoré síce nepresahujú množstvá, ktoré umožňujú odpísať pravidlá účtovania pohonných hmôt, ale musí konštatovať, že takéto odchýlky pri realizácii minulých Rámcových dohôd (napr. 2014-2017) nevznikali. Preto hľadá cez PTK spôsob, ako zadefinovať fakturované množstvo dodanej  motorovej nafty tak, aby odchýlky nevznikali.
            Nevieme akceptovať, že dodávateľ načerpá v colnom sklade (veľkosklade) do cisterny určitý objem motorovej nafty a po prevoze 150 km sa tento objem zväčší resp. zväčší sa fakturované, ale nie skutočné  množstvo. Rozumieme skutočnosti, že každé meradlo má svoju toleranciu, že sa prepočítava objem podľa teploty,  ... , len očakávame v ročnom výsledku, že sa odchýlky budú negovať  ( raz je vonku -10 st. C, raz je vonku +30 st. C, nafta sa prerátava na 15 st. C) a nám už druhý rok vychádza, že sa odchýlky kumulujú,  v náš neprospech.
            Verejný obstarávateľ očakáva, že spolu s účastníkmi trhu nájde cez PTK pre najbližšie verejné obstarávanie taký model merania a fakturovania dodaného množstva motorovej nafty, aby skutočne dodané a fakturované množstvo nafty bolo nespochybniteľné.  
 
 

 

 
Názov predmetu zákazky:
 
 
„ Dodávka motorovej nafty“
 
Odhadované množstvo:
 
 
 1 000 000 l motorovej nafty / rok
 
Termín trvania PTK:
 
 
25.7.2019 – 31.8.2019
 
Miesto konania: 
 
 
DPMP, a.s. Bardejovská č. 7, 080 06 Prešov
resp. : www.dpmp.sk
 

 
 
 
 
Predbežné požiadavky na predmet zákazky:
 

 

 

 1. Predmetom zákazky je verejná súťaž na dodávku motorovej nafty podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
 2. Dodávky motorovej nafty budú realizované na základe čiastkových elektronických aukcií.
 3. Vo verejnom obstarávaní sa vysúťažia uchádzači, ktorí splnia podmienky verejného obstarávateľa na dodávku motorovej nafty a budú s nimi uzatvorené Rámcové dohody.
 4. Rámcové dohody budú podpísané s uchádzačmi, ktorí sa umiestnia na prvých 4 miestach verejnej súťaže.
 5. Čiastkové elektronické aukcie sa budú konať podľa potreby, raz týždenne, spravidla v pondelok (resp. na začiatku pracovného týždňa).
 6. Víťaz čiastkovej aukcie, v danom týždni, dodá požadované množstvo motorovej nafty do zásobníka umiestneného u odberateľa, svojim vozidlom za vysúťaženú cenu.
 7. Fakturované množstvo dodanej nafty bude totožné (alebo menšie) s množstvom nafty, natankovanej  do prepravného vozidla v colnom sklade. Akceptujeme meradlo dodávateľa v colnom sklade.   
 8. Dodávateľ bude povinný predkladať doklad potvrdzujúci množstvo natankovanej motorovej nafty do prepravného vozidla v colnom sklade.

 
Verejný obstarávateľ vychádza z predpokladu, že na meradlo v colnom sklade sú kladené prísne kritériá, že množstvo natankovanej nafty je pod prísnou kontrolou inventarizované a meradlá sú pravidelne ciachované.
 
 
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na PTK hospodárske subjekty:
 
            Sú to subjekty, ktoré teraz majú platnú Rámcovú dohodu na dodávku motorovej nafty pre DPMP, a.s.
 

 

 

P.č. Názov a sídlo hospodárskeho subjektu
1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava
 2. OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
3. UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o., Jašíkova 2,  821 03  Bratislava
4. TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, 9345 52

 
 
 
Priebeh trhových konzultácií:
 

 

 

 1. PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného dodávateľa a zástupcu/ov hospodárskeho subjektu (záujemcu).
 2. PTK sú dobrovoľné a každý hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť o účasti na PTK.
 3. Verejný obstarávateľ požiadal dnešných obchodných partnerov DPMP, a.s. o účasť v PTK.
 4. PTK budú prebiehať elektronicky.
 5. Účastníci PTK budú požiadaní o vyplnenie Formulára tvoriaceho Prílohu č. 1 k tomuto Oznámeniu.
 6. V záujme zapojenia čo najväčšieho počtu účastníkov PTK bude celý jej priebeh, všetky názory a podnety zverejnené na webovom sídle spoločnosti DPMP, a.s.: www.dpmp.sk.
 7. Ak niektorý hospodársky subjekt požiada o ústnu konzultáciu, bude zverejnený dátum a hodina uskutočnenia PTK a následne bude zverejnený Zápis z rokovania.  
 8. Po uplynutí PTK bude zostavený Zápis z priebehu PTK. Zápis bude zverejnený 15 dní na webovom sídle spoločnosti a zhrnie celý priebeh PTK. Zároveň bude elektronicky zaslaný každému účastníkovi PTK, ktorý sa do PTK aktívne zapojí.
 9. Poznatky získané z PTK budú využité pri príprave nového verejného obstarávania DPMP, a.s. na pohonné hmoty.
 10. DPMP, a.s. zverejní na svojom profile pri novej súťaži na pohonné hmoty Zápis z priebehu PTK.