logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Odpredaj vyradených trolejbusov.
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Termín na predkladanie ponúk: 15.11.2017

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Stanislav Goč
Telefón:                    051/7470 218, 0911 603 725
Elektronická pošta:   zavdop@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
Názov:  Výzva na predloženie ponuky  -  Odpredaj vyradených trolejbusov
Dátum zverejnenia:   08.11.2017
Termín na predkladanie ponúk:   15.11.2017
Opis predmetu:  Odpredaj 4 ks  vyradených trolejbusov
                               podľa zákona č.79/2015 Z. z. – nebezpečný odpad č. 160104 – vyradené vozidlá.
 
Rozsah ponuky: Odpredaj vyradených vozidiel na zhodnotenie/zneškodnenie vrátane ich odvozu
                               z objektu DPMP, a.s., váženie každého vozidla osobitne a vystavenie potrebných
                               dokladov (SLNO a vážne lístky – každé vozidlo osobitne).
 
Podmienky účasti:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:
- platnú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list
- platnú fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy
- platnú fotokópiu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. d) zákona
  o odpadoch ( pre odpad s kat. č. 160104 a 160106 mimo vozidiel kategórie M1, N1, L2e ) alebo
  fotokópiu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. c)
  zákona o odpadoch v zmysle prílohy č.2 zákona o odpadoch činnosťou R12 – úprava odpadov
  určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, pre odpad s kat. č. 106104 a 106106 mimo
  vozidiel M1, N1 L2e
- fotokópie zmlúv s oprávnenými osobami na ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom
- uchádzač nesmie mať ku dňu predloženia cenovej ponuky neuhradené záväzky po lehote splatnosti
  voči DPMP, a.s..V prípade, že v deň otvárania obálok budú záväzky evidované, ponuka tohto
  uchádzača bude vylúčená zo súťaže.
 
Kritérium na hodnotenie ponúk:  najvyššia cena
 
Predloženie a spôsob doručenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská č.7, 080 06 Ľubotice,
2 poschodie – sekretariát výkonného riaditeľa, číslo miestnosti 21 a označiť heslom:
„Vyradené vozidlá – NO č. 160104“. Na obálku je potrebné uviesť adresu uchádzača.
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  15.11.2017   do 12:00 hod.
 
Vyhodnotenie ponúk: všetkým uchádzačom bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
 
Špecifikácia predmetu odpredaja:
Trolejbusy:  Uchádzač doplní do tabuľky svoju cenovú ponuku zvlášť za vyradené vozidlo a zvlášť za
                       trakčný motor  ( cena je v  €/kg bez DPH ).
               
Typ 15 TR 15 TR 15 TR 14 TR      
Bočné číslo 103 109 114 115      
Rok výroby 1991 1991 1995 1996      
Najazdené km 1 091 787 1 210 947 1 227 396 1 237 711      
Prevedenie kĺbový kĺbový kĺbový štandardný      
Ponuka - cena €/kg              
Trakčné motory - počet 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks      
Ponuka - cena €/kg              
Všetky trolejbusy je možné odtiahnuť na miesto zhodnotenia / zneškodnenia po vlastnej osi.
Ďalšie informácie:
Všetky náklady spojené s prepravou hore uvedených vyradených vozidiel znáša uchádzač.
Vyradené vozidlá sa nachádzajú v priestoroch DPMP, a.s., Bardejovská č.7, 080 06 Ľubotice.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
Bližšie informácie a dojednanie obhliadky:  Ing. Stanislav Goč , tel. 0911 603 725
 
DPMP, a.s. si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.