Dispečing: 051/7470 204

Opravy a údržba trolejbusov a autobusov sa budú realizovať v dvojzmennej prevádzke

Napriek všetkým prijatým opatreniam, poučeniam vodičov MHD aj ostatných zamestnancov, ochorenie CVOVID 19 sa už dotklo aj nás. Toto ochorenie evidujeme v pracovnom zaradení vodič MHD pracovník údržby vozidiel. 

Vedenie Dopravného podniku mesta Prešov sa preto na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2020 rozhodlo o zavedení dvoch pracovných zmien a to na Prevádzke údržby trolejbusov, Prevádzke ťažkej údržby a Prevádzke materiálno technického zabezpečenia a skladov. Toto rozhodnutie padlo vzhľadom k potrebe zvýšenej údržby, opráv a technickej prípravy autobusov a trolejbusov. Pracovníci údržby boli rozdelení do dvoch tímov v rámci údržby autobusov, ako aj v rámci údržby trolejbusov. Tímy majú nastavené prísne pravidlá, v rámci pracovísk sa navzájom nestretávajú a medzi ukončením prvej a začiatkom druhej pracovnej zmeny je vykonaná dezinfekcia priestorov dielní a zázemia. Takto chceme predísť a zabrániť šíreniu prípadov ochorenia COVID 19, aby sme sa nedostali do situácie personálnej nefunkčnosti údržbovej základne podniku. Nefunkčnosť stredísk údržby vozidiel by vážne zasiahla do prevádzky  liniek MHD.

V kompetenciách týchto prevádzok nie sú len opravy vozidiel, ale aj pravidelné kontroly technického stavu a s nimi súvisiaca nevyhnutná pravidelná údržba. Momentálny technický stav vozidiel neumožňuje vytvorenie  potrebnej zálohy funkčných vozidiel v prípade technických závad vozidiel, ktoré sú vypravené na linky. Aj preto sa budú pracovníci venovať  údržbe a opravám trolejbusov a autobusov intenzívnejšie. Kratší čas na údržbu, znamená dlhší čas v premávke a ekomomickejšiu prevádzku. V neposlednom rade to prispeje k väčšej spoľahlivosti vozidlového parku a tým aj k zvýšeniu komfortu pre cestujúcu verejnosť.