Dispečing: 051/7470 204

Bus-pruh na Sekčovskej a nová trolejová prepojka urýchlia dopravu

V piatok 26. augusta 2022 sme spoločne s pani primátorkou Andreou Turčanovou a ďalšími zástupcami mesta Prešov oficiálne spustili prevádzku prvého vyhradeného jazdného pruhu pre MHD a trolejového prepojenia na Solivarskej ulici pri OBI. Pre túto príležitosť sme využili spoj linky 4 s odchodom zo zastávky Pod Šalgovíkom o 10:46, ktorý vykonal moderný, nízkopodlažný a klimatizovaný trolejbus. Moderný vozidlový park spoločne s prvkami preferencie, akými je bus-pruh, či trolejová skratka pri OBI, vytvára udržateľnejší a konkurencieschopnejší systém verejnej hromadnej dopravy.

Vyhradený jazdný pruh pre MHD na Sekčovskej ulici

Vyhradený jazdný pruh, ľudovo zvaný bus-pruh, je zriadený na Sekčovskej ulici v úseku od obratiska Pod Šalgovíkom pozdĺž celej ulice smerom nadol. Pokračuje cez zastávku MHD Vansovej a v I. etape je ukončený pred priechodom pre chodcov pri križovatke s Ul. Laca Novomeského. Zmenou dopravného značenia sa upravilo aj parkovanie na tejto ulici. Ešte pred pár dňami parkovali vodiči osobných automobilov po oboch stranách cesty, avšak parkovacie miesta tam vyznačené nikdy neboli. Úpravou dopravného značenia došlo k vyznačeniu parkovacích miest na krajnici v opačnom smere, čiže v smere na Šalgovík.

Od zmeny dopravného značenia si sľubujeme zvýšenie spoľahlivosti spojov a zníženie meškaní najmä v časoch rannej a popoludňajšej špičky. Po výstavbe nových obytných súborov v oblasti Teriakoviec, Šalgovíka, ale aj Solivaru došlo k výraznému nárastu intenzity dopravy na Sekčovskej a Kysuckej ulici, ktoré sa zbiehajú do spoločného úseku na Ul. Laca Novomeského. Ešte pred pár rokmi nebol v ranných hodinách plynulý prejazd cez Sekčovskú ulicu žiadnym problémom. Momentálne je situácia iná - napríklad v období od 8. mája do 30. júna 2022 bolo priemerné meškanie spojov na zastávke Laca Novomeského v čase medzi 6. a 9. hodinou rannou až 3 minúty a 37 sekúnd. Celkovo bolo v tomto súbore zistených 460 spojov, ktoré meškali viac ako 2 minúty na tejto zastávke. Zastávka Laca Novomeského je pritom len tretia v poradí na trase.

Po bus-pruhu pribudne v blízkej dobe aj systém preferencie MHD na desiatich svetelných križovatkách na Sekčove. Do preferencie MHD budú zapojené križovatky na ul. Armádneho generála Svobodu v úseku od OC MAX až po Möbelix. Súčasťou systému budú aj svetelné križovatky na Rusínskej ulici.

Trolejové prepojenie na Solivarskej ulici pri OBI

Druhou novinkou je sprevádzkovanie nového úseku trolejbusovej trate na Solivarskej ulici. Predmetom projektu financovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola výstavba jednosmerného prepojenia trolejbusových tratí z okružnej križovatky Východná – Solivarská v smere na Košickú ulicu v dĺžke 186 metrov. Vďaka novému jednosmerného prepojeniu týchto ulíc bude zabezpečená plynulosť prevádzky liniek MHD a zvýši sa rýchlosť prepravy. Úsporou nákladov budú vytvorené podmienky pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie trolejbusovej trakcie a jej trvalú udržateľnosť. Prejazdom cez túto skratku ušetríme ročne na trolejbusových linkách tisícky kilometrov.

V rámci stavebných prác bola zrealizovaná úprava novej trasy trolejového vedenia, úprava prevesov trolejového vedenia a nové trakčné stožiare. Trolejová stopa začína na krížení trolejovej stopy v rámci okružnej križovatky, ktorá bola vybudovaná v roku 2018 a je ukončená zjazdnou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici. Patrí sa zároveň uviesť, že od roku 1992 ide o prvé metre novej trolejbusovej trate, ak samozrejme nerátame rekonštrukcie tratí a križovatiek v uplynulých rokoch.

Celkové náklady na realizáciu predstavovali 127 972,20 eur s DPH, z toho výška nenávratného finančného príspevku činila 121 573,59 eur. Náklady vo výške 6 398,61 eur boli financované z vlastných zdrojov mesta Prešov.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.; Mesto Prešov
26.8.2022