Dispečing: 051/7470 204

Zranenie, úraz, nevoľnosť pri cestovaní v MHD. Rady cestujúcim ako sa v takýchto situáciách správať

Cestovanie v prostriedkoch verejnej dopravy občas prináša aj nepríjemné udalosti v podobe úrazov a zranení cestujúcich. Teraz, v zimných mesiacoch, je toto riziko oveľa väčšie. Na zastávkach sa  nachádza sneh a blato, ktoré nástupom prinesú cestujúci do vozidla. Podlaha je šmykľavejšia a v interiéri vozidiel sa nachádzajú prvky, ktoré pri páde cestujúceho môžu spôsobiť rôzne zranenia. Ako v takýchto prípadoch postupovať?

V prvom rade treba zdôrazniť, že počas jazdy by mal cestujúci sedieť alebo stáť tak, aby nebol možný jeho náhly posun alebo pád. Sedadlá sú uspôsobené na ergonomické sedenie. Sú síce pohodlné, ale neraz sa stretávame so situáciou, kedy sa hlavne mladí ľudia na ne „poskladajú“, vyložia nohy na podesty, prípadne na sedadlo oproti. Pri prudšom zabrzdení môže v tejto polohe posun tela spôsobiť rôzne odreniny, v ojedinelých prípadoch zlomeniny. Pre stojacich cestujúcich sú vo vozidlách namontované madlá v dosahu ruky z každého miesta na státie. Cestujúci je  povinný sa držať, minimálne jednou rukou, a to dostatočne pevne. Osobitnou kapitolou sú nákupné tašky, vozíky,  batožina, detské kočíky a invalidné vozíky. Majiteľ tašiek, batožiny, rodič, osoba na vozíku, alebo sprevádzajúca osoba musí po nástupe zabezpečiť tieto predmety proti samovoľnému pohybu po vozidle. Nie je vhodné ukladanie nákupných tašiek na voľné sedadlá, pri ich páde môže ich obsah tak isto spôsobiť rôzne zranenia, prípadne znečistenie alebo iné poškodenie.

Aj pri dodržiavaní všetkých zásad sa stávajú situácie, kedy vodič s ohľadom na situáciu pred vozidlom musí prudšie pribrzdiť, alebo náhle zmeniť smer jazdy. Profesionál za volantom vie, do akej miery sa správať tak, aby neohrozil cestujúcich. Reaguje tak, aby zabránil nehode, ochránil ľudí za kabínou a ostatných účastníkov cestnej premávky a zároveň sa vyhol škodám. Každý prudší pohyb vozidiel je spôsobený situáciou v cestnej premávke a dôsledkom jej vyhodnotenia vodičom.

Ak teda nastane situácia, že dôjde k pádu alebo zraneniu cestujúceho, je potrebné zachovať chladnú hlavu a rozvahu. V prvom rade je nutné informovať vodiča o úraze. Vzhľadom k súčasnému oddeleniu prednej časti vozidla páskami, nie je vhodné podliezať zábrany, ale hlasno, slušne a zrozumiteľne v smere ku kabínke zakričať. Hoci je priestor uzatvorený, vodič započuje krik a odsleduje situáciu v priestore pre cestujúcich. Ak je vozidlo v pohybe, vodič musí nájsť vhodné miesto na bezpečné odstavenie vozidla, preto je logické, že nedôjde k okamžitému zastaveniu, napríklad na križovatke, v jazdnom pruhu a podobne. Po zabezpečení vozidla proti pohybu, prejde do priestoru pre cestujúcich a skontroluje situáciu. Ak je potrebná prvá pomoc, každé vozidlo je zo zákona vybavené lekárničkou. Príjazd záchranných zložiek nikdy neriešia cestujúci. Vodič upovedomí záchranné a bezpečnostné zložky a dispečera. Ak sa úraz alebo zranenie stalo v súvislosti s prevádzkou vozidla, vodič okrem prvej pomoci volá aj príslušníkov policajného zboru. Každý úraz, ktorý súvisí s prevádzkou vozidla, je chápaný ako dopravná nehoda. Ak zranenie nesúvisí s prevádzkou vozidla, napríklad nevoľnosť, úraz v dôsledku kŕčov a záchvatov, vodič a dispečer upovedomí len záchranné zložky. Cestujúci následne uvoľnia priestor, aby vodič skontroloval situáciu a poskytol prvú pomoc. V prípade jeho otázok spolupracujú pri opise situácie a poskytnú kontaktné údaje na seba, čo uľahčí riešenie celej nepríjemnej situácie. Počas čakania na záchranné a bezpečnostné zložky, cestujúci neopúšťajú vozidlo a riadia sa pokynmi vodiča. Ak to on uzná za vhodné, umožní bezpečný a hlavne organizovaný výstup ostatných cestujúcich, prípadne zabezpečenie náhradného vozidla. Uvedený postup je dôležitý, pretože dopravca tieto udalosti ďalej rieši v rámci poistenia vozidiel MHD. 

Na záver zhrnieme dôležité zásady pre cestujúcich:

  • Cestujúci po nástupe do vozidla zaujme miesto na sedenie a státie tak, aby zabezpečil seba a ostatných proti možnému vzniku úrazu.
  • Batožinu a tašky umiestni tak, aby nedošlo k jej samovoľnému pohybu.
  • Kočíky a invalidné vozíky umiestni do vyhradeného priestoru a zabezpečí ich zabrzdením, alebo bezpečnostným pásom, ktorý je k dispozícii v týchto priestoroch.
  • V prípade úrazu, včas, hlasne a slušne zakričí smerom ku kabínke vodiča, čím upozorní na vzniknutú situáciu.
  • Pri poskytovaní informácií a riešení situácie uvoľní priestor a zachová rozvahu a pokoj.
  • Na výzvu vodiča alebo záchranárov aktívne spolupracuje.
  • Zranený poskytne svoje osobné údaje pre riešenie poistnej udalosti.
  • Svoje osobné údaje môžu poskytnúť aj svedkovia udalosti, uľahčí sa tým riešenie celej situácie.
  • Ostatní cestujúci v pokoji vyčkajú na vyriešenie situácie. Samovoľne neopúšťajú vozidlo, podľa pokynov vodiča, prípadne za jeho asistencie bezpečne vystúpia a počkajú na náhradné vozidlo.
  • Základné informácie o postupe cestujúcich a riešení mimoriadnych situácií sú uvedené nielen v  Prepravnom poriadku Mestskej hromadnej dopravy v Prešove, ale napr. aj v zákone  č. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení.

Ak tieto odporúčania budete ako cestujúci dodržiavať, predídete vzniku nepríjemných situácií a aj riešenie spomínaných nepríjemností sa stane efektívnejšie. Pomôžete nielen zraneným, nám, ale určite aj sebe. Prajeme vám, aby ste sa bez týchto komplikácií bezpečne dopravili do svojho cieľa.

Foto: Archív DPMP.